Visteon Lietošanas noteikumi un Privātuma paziņojums

Piezīme: Visteon Corporation pārvalda un vada šo tīmekļa vietni Mazda Motor Corporation vārdā.

Lietošanas noteikumi

UZMANĪBU! PIRMS ŠĪS TĪMEKĻA VIETNES LIETOŠANAS, LŪDZU, RŪPĪGI IZLASIET ŠOS NOTEIKUMUS. LIETOJOT ŠO TĪMEKĻA VIETNI, JŪS PIEŅEMAT ŠOS LIETOŠANAS NOTEIKUMUS KĀ SAISTOŠUS UN PIEKRĪTAT TOS IEVĒROT. JA JŪS NEPIEŅEMAT ŠOS NOTEIKUMUS, NELIETOJIET ŠO TĪMEKĻA VIETNI.

Vietnes lietošana

Šie lietošanas noteikumi ir noslēgti starp jums un uzņēmumu Visteon Corporation (“Visteon”). Tālāk minētie noteikumi un nosacījumi kopā ar visiem dokumentiem, ko tie skaidri iekļauj kā atsauci (kopā — šie "Lietošanas noteikumi"), nosaka veidu, kā notiek piekļuve un izmantošana attiecībā uz vietni www.visteon.com un visām citām tīmekļa vietnēm, kuras pieder Uzņēmumam vai kuras tas darbina (ja nav norādīts citādi), ieskaitot visu saturu, funkcionalitātes un pakalpojumus, kas tiek piedāvāti vietnē www.visteon.com ("vietne") vai ar tās starpniecību. Visteon atļauj jums piekļūt materiāliem no vietnes, aplūkot un lejupielādēt tos individuālai un nekomerciālai izmantošanai ar noteikumu, ka jūs saglabājat visus autortiesību un citus īpašumtiesību brīdinājumus, kas iekļauti oriģinālajos materiālos vai jebkurās oriģinālo materiālu kopijās. Jūs bez Visteon vai autortiesību īpašnieka atļaujas nedrīkstat pārveidot, veidot atvasinātus darbus, reproducēt, publiski izrādīt, izpildīt, atkārtoti publicēt, lejupielādēt, saglabāt, izplatīt, pārsūtīt un nekā citādi izmantot nekādiem publiskiem vai komerciāliem mērķiem šajā vietnē iekļauto informāciju, materiālus vai datus. Saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem ir aizliegta jebkāda šo materiālu izmantošana jebkurā citā interneta vietnē vai tīklotā datorvidē jebkādam nolūkam. Jūs neveiksiet nekādu darbību, lai pakļautu riskam, ierobežotu vai jebkādā veidā traucētu Visteon tiesības uz šo vietni. Jūs piekrītat neattēlot Visteon, tā produktus vai šo vietni melīgā, maldinošā, noniecinošā vai citādi apvainojošā veidā. Uzņēmums Visteon patur ekskluzīvas tiesības pēc saviem ieskatiem izvirzīt prasības pret trešajām pusēm par uzņēmuma intelektuālā īpašuma tiesību uz šo vietni pārkāpšanu vai nelikumīgu piesavināšanos. Materiāli šajā vietnē ir aizsargāti ar ASV un ārvalstu autortiesībām, preču zīmju un citiem intelektuālā īpašuma likumiem, un Visteon patur tiesības uz visu šīs vietnes materiālu attiecībā uz šādiem likumiem.

Jūs varat izveidot saiti uz mūsu sākumlapu ar noteikumu, ka jūs to darāt veidā, kas ir godīgs un likumīgs un nebojā Visteon reputāciju vai neizmanto to, bet jūs nedrīkstat izveidot saiti tādā veidā, kas uzvedinātu uz domām par jebkādu saistību, atzīšanu vai apstiprinājumu no mūsu puses.

Tiesības mainīt noteikumus

Visteon patur tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā mainīt, pārveidot, pievienot vai noņemt daļu no šiem Lietošanas noteikumiem. Visas Lietošanas noteikumu izmaiņas tiks publicētas šīs vietnes šajā lapā un stāsies spēkā tūlīt pēc to publicēšanas. Mēs mudinām jūs regulāri pārliecināties par šo Lietošanas noteikumu izmaiņām. Lietojot šo vietni pēc tam, kad ir veikti šo Lietošanas noteikumu pārveidojumi, jūs pieņemat šo Lietošanas noteikumu pārveidojumus un piekrītat tos ievērot. Ja nav skaidri norādīts citādi, tad šiem Lietošanas noteikumiem ir pakļautas visas jaunās funkcijas, kas palielina vai uzlabo pašreizējo vietni. Visteon var ierobežot piekļuvi dažām šīs vietnes daļām vai visai vietnei.

Lietotāja iesniegumi

Izņemot personu identificējošu informāciju, kas aizsargāta Privātuma politikas paziņojumā, jebkurš materiāls, informācija vai cits ziņojums, ko jūs iesūtāt vai izliekat šajā vietnē, tiks uzskatīts par nekonfidenciālu un tādu, kam nav īpašnieka ("Ziņojumi"). Jūsu pārsūtīšanas vai publicēšanas darbība nozīmē, ka jūs atzīstat, ka Visteon nav nekādu saistību attiecībā uz Ziņojumiem. Visteon, tā saistītie uzņēmumi, darbinieki, kontrahenti un pilnvarotie pārstāvji (kopā — "Pārstāvji") var brīvi lietot, izstādīt, izpildīt, pārveidot, kopēt, atklāt, izplatīt, iekļaut vai citādi izmantot Ziņojumus un visus tajos iekļautos datus, attēlus, skaņas, tekstu un citus vienumus jebkādiem komerciāliem vai nekomerciāliem nolūkiem. Jūs apliecināt un garantējat, ka jums pieder vai jūs pārvaldāt visas tiesības uz Ziņojumiem un jums ir tiesības piešķirt licenci, kā to iepriekš piešķīrāt Visteon un tā Pārstāvjiem, tiesību pārņēmējiem un juridiskajiem mantotājiem. Visteon nav atbildīgs nevienas trešās puses priekšā par neviena no jūsu vai kāda cita Vietnes lietotāja publicēto Ziņojumu saturu vai precizitāti. Turklāt Visteon ir tiesības atklāt jūsu identitāti vai citu informāciju par jums jebkurai trešajai pusei, kas apgalvo, ka jūsu publicētais materiāls pārkāpj šīs puses tiesības, ieskaitot tās intelektuālā īpašuma tiesības vai citas tiesības uz privātumu.

Atruna

Jūs lietojat šo vietni un šajā vietnē vai ar tās starpniecību sniegtos materiālus, vienumus vai pakalpojumus, pamatojoties uz to, "kādi tie ir" un "kādi tie ir pieejami", bez jebkādām garantijām, izteiktām vai nodomātām, un tie ir pieejami tikai vispārējiem informācijas nolūkiem. Ne Visteon, ne arī kāda ar Visteon saistīta puse nesniedz nekādas garantijas vai apliecinājumus attiecībā uz vietnes pilnīgumu, drošību, uzticamību, kvalitāti, precizitāti vai pieejamību. Neierobežojot iepriekš minēto, ne Visteon, ne kāds cits ar Visteon saistītais neapliecina un negarantē, ka vietne, tās saturs vai kādi pakalpojumi vai vienumi, kas iegūti ar vietnes starpniecību, būs precīzi, uzticami, nekļūdīgi un darbosies bez pārtraukuma, ka defekti tiks izlaboti, ka mūsu vietne vai serveris, kas padara to pieejamu, ir brīvi no vīrusiem vai citām kaitīgām sastāvdaļām un vietne vai kādi pakalpojumi vai vienumi, kas iegūti ar vietnes starpniecību, citādi apmierinās jūsu vajadzības vai cerības. Ar šo Visteon atsakās no visām jebkāda veida garantijām, izteiktām vai nodomātām, ar likumu noteiktām vai citādām, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar jebkādām garantijām par piemērotību tirgum, atbilstību noteiktam nolūkam vai intelektuālā īpašuma pārkāpumu.

Turklāt Visteon nesniedz garantijas par šīs vietnes precizitāti, lietderību un tās materiālu vai pakalpojumu pilnīgumu. Visteon var jebkurā laikā bez paziņošanas mainīt vietnes materiālus un pakalpojumus vai tajā aprakstītos produktus un cenas. Materiāli un pakalpojumi šajā vietnē var būt novecojuši, un Visteon neuzņemas saistības aktualizēt šīs vietnes materiālus un pakalpojumus. Šajā vietnē publicētā informācija var attiekties uz produktiem, programmām vai pakalpojumiem, kas nav pieejami jūsu valstī. Šādas atsauces nenozīmē, ka Visteon grasās izziņot šādus produktus, programmas vai pakalpojumus jūsu valstī. Sazinieties ar jūsu vietējo Visteon kontaktpersonu, lai saņemtu informāciju par produktiem, programmām un pakalpojumiem, kas var jums būt pieejami. Piemērojamais likums var nepieļaut domājamo garantiju izslēgšanu, tāpēc iepriekš minētais izņēmums var neattiekties uz jums.

Jūs saprotat, ka mēs nevaram sniegt un nesniedzam galvojumu vai garantiju, ka faili, kas pieejami lejupielādei no interneta vai vietnes, būs brīvi no vīrusiem vai cita destruktīva koda. Jūs esat atbildīgs par pietiekamu procedūru un kontrolpunktu ieviešanu, lai apmierinātu jūsu īpašās vajadzības pēc pretvīrusu aizsardzības un datu ievades un izvades precizitātes, kā arī par to, lai ārpus mūsu vietnes tiktu veiktas darbības visu zudušo datu atjaunošanai.

Mēs neesam atbildīgi ne par kādiem zudumiem vai zaudējumiem, ko izraisījis DDoS uzbrukums, vīrusi vai cits tehnoloģiski kaitīgs materiāls, kas var inficēt jūsu datora aparatūru, datorprogrammas, datus vai citu jums piederošu materiālu, kas radies, jums lietojot vietni vai kādu pakalpojumu vai vienumu, kas iegūts ar vietnes starpniecību, vai jums lejupielādējot kādu materiālu, kas publicēts šajā vai ar to saistītā tīmekļa vietnē.

Iepriekš minētais neietekmē nekādas garantijas, kuras atbilstoši likumam nevar izslēgt vai ierobežot.

Atbildības ierobežojums

Visteon, tā filiāles un tā piegādātāji, licences devēji, pakalpojumu nodrošinātāji, darbinieki, pilnvarotie pārstāvji, amatpersonas un direktori nekādos apstākļos un nekādas likumīgās teorijas ietvaros nav atbildīgi ne par kādiem zaudējumiem, kas jums radušies no šīs vietnes, visu ar to saistīto vietņu, visa šajā vai šādās citās vietnēs esošā satura, visu pakalpojumu, materiālu, informācijas, datu un vienumu, kas iegūti no vietnes vai šādām citām tīmekļa vietnēm (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar jebkādiem tiešiem, netiešiem, īpašiem, gadījuma, izrietošiem un soda zaudējumiem, tostarp tādiem, kas radušies no zaudētas peļņas, zaudētiem datiem un darījumu pārtraukumiem, personīga ievainojuma, sāpēm un ciešanām, ienākumu zaudējuma, peļņas zuduma, darījuma vai sagaidāmu ietaupījumu zaudēšanas, lietošanas zuduma, labvēlības zuduma, vai ja šādu zaudējumu pamatā ir garantija, līgums, civiltiesību pārkāpums vai jebkāda cita likumīga teorija un neatkarīgi no tā, vai jums ir ziņots par šādu zaudējumu iespējamību), lietošanas vai nespējas tos lietot vai saistībā ar to lietošanu vai nespēju tos lietot. Jūs uzņematies visu ar lietošanu saistīto risku un ar to saistītās izmaksas.

Kompensācija

Jūs piekrītat gādāt par uzņēmuma Visteon un tā filiāļu, licences devēju un pakalpojumu nodrošinātāju, kā arī to attiecīgo amatpersonu, direktoru, darbinieku, kontrahentu, pilnvaroto pārstāvju, licenciātu, piegādātāju, likumīgo pēcteču un tiesību pārņēmēju aizsardzību, kompensāciju sniegšanu un pasargāšanu no kaitējuma attiecībā uz visām prasībām, saistībām, zaudējumiem, spriedumiem, godalgām, zudumiem, izmaksām, izdevumiem un maksājumiem (ieskaitot saprātīgu advokāta honorāru), kas var rasties, ja pārkāpjat šos Lietošanas noteikumus vai saistībā ar to pārkāpšanu vai tīmekļa vietnes lietošanu, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar jebkādu vietnes satura, pakalpojumu un produktu lietošanu, izņemot veidā, kas ir nepārprotami atļauts šajos Lietošanas noteikumos vai attiecībā uz jebkādu informāciju, kas iegūta no šīs tīmekļa vietnes.

Saites uz citām tīmekļa vietnēm

Šajā vietnē iekļautās saites uz citām interneta vietnēm, kas nepieder uzņēmumam Visteon, tiek sniegtas tikai jūsu ērtībai. Ja jūs lietojat šīs saites, jūs atstājat šo vietni. Visteon nav pārbaudījis visas šīs trešo pušu vietnes, nepārvalda tās un nav atbildīgs par nevienu no šīm vietnēm un to saturu. Visteon neapstiprina un neapliecina ne šīs vietnes, ne informāciju, programmatūru vai citus produktus vai materiālus, kas tajās atrodami, ne rezultātus, kas var tikt iegūti, tos izmantojot. Jūs uzņematies visu risku par trešo pušu vietņu lietošanu. Visteon nav atbildīgs ne jūsu, ne kādas trešās puses priekšā par trešo pušu piegādāto materiālu saturu un precizitāti.

Piemērojamie likumi

Šo vietni administrē Visteon Corporation, Van Buren Township, Michigan, ASV. Visteon nesniedz nekādus apliecinājumus, ka materiāli vai pakalpojumi šajā vietnē ir piemēroti un pieejami ārpus ASV. Jūs nedrīkstat izmantot un eksportēt vai reeksportēt šīs vietnes materiālus un pakalpojumus un nevienu kopiju un adaptāciju, pārkāpjot jebkādus piemērojamos likumus un noteikumus, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar ASV eksporta likumiem un noteikumiem. Ja esat izvēlējies piekļūt šai vietnei, atrodoties ārpus ASV, jūs to darāt pēc paša iniciatīvas un esat atbildīgs par atbilstošo vietējo likumu ievērošanu.

Konti un drošība

Ja kāds no pakalpojumiem tīmekļa vietnē jums pieprasa atvērt kontu, jums jāveic reģistrācijas process, iesniedzot mums patiesu, aktuālu, pilnīgu un precīzu informāciju, kā jūs mudina atbilstošā reģistrēšanās veidlapa, un jums ir jāuztur un savlaicīgi jāatjaunina šāda informācija, lai to saglabātu patiesu, aktuālu, pilnīgu un precīzu. Jums būs arī jāizvēlas parole un lietotājvārds. Jūs esat pilnībā atbildīgs par savas paroles un konta konfidencialitātes saglabāšanu. Turklāt jūs esat pilnībā atbildīgs par visām aktivitātēm, kas notiek jūsu kontā. Jūs piekrītat nekavējoties paziņot uzņēmumam Visteon par jebkādu jūsu konta neautorizētu izmantošanu vai jebkādu citu drošības pārkāpumu. Visteon nav atbildīgs ne par kādiem zaudējumiem, kas jums varētu rasties, ja kāds cits izmantos jūsu paroli vai kontu ar vai bez jūsu ziņas. Tomēr jūs esat atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas uzņēmumam Visteon vai citai pusei, ja kāds cits izmanto jūsu kontu vai paroli. Jūs nekad nedrīkstat izmantot neviena cita kontu bez konta īpašnieka atļaujas. Jūs apstiprināt un piekrītat, ka noteikti pakalpojumi var sniegt ar paroli ierobežotu piekļuvi klientu informācijai, piemēram, vārdiem un noteiktiem jūsu līgumu noteikumiem. Izmantojot šo tīmekļa vietni un reģistrējoties šādiem pakalpojumiem, jūs piekrītat, ka Visteon parāda šādu informāciju ar pakalpojumiem, un uzņematies visus riskus, ko rada neatļauta piekļuve šādai informācijai. Ja jūs sniedzat jebkādu informāciju, kas ir nepatiesa, neprecīza vai nepilnīga, vai uzņēmumam Visteon ir pamatots iemesls aizdomām, ka šāda informācija ir nepatiesa, neprecīza, neaktuāla vai nepilnīga, Visteon var apturēt vai pārtraukt jūsu konta darbību un atteikt visu pakalpojumu vai to daļas izmantošanu pašlaik vai nākotnē. Jūs esat atbildīgs par visām izmaksām un maksājumiem (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar tālruņa maksājumiem un telekomunikācijas ierīcēm), kas jums jāuzņemas, lai lietotu šos pakalpojumus.

Nelikumīga vai aizliegta lietošana

Jūs varat lietot šo tīmekļa vietni ar noteikumu, ka jūs nelietojat tīmekļa vieni nekādam nolūkam, kas ir nelikumīgs vai aizliegts ar šiem noteikumiem, nosacījumiem un brīdinājumiem. Jūs nedrīkstat izmantot pakalpojumus nekādā veidā, kas var sabojāt, izvest no ierindas, pārslogot vai vājināt jebkuru Visteon serveri vai tīklu(-us), kas pievienoti jebkuram Visteon serverim, vai traucēt citai personai lietot tīmekļa vietni (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar DDoS uzbrukumiem jebkurā veidā vai režīmā un vīrusu, Trojas zirgu, tārpu, loģisko bumbu vai citu materiālu ievadīšanu, kas ir ļaunprātīgi vai tehnoloģiski kaitīgi). Jūs nedrīkstat mēģināt bez atļaujas piekļūt pakalpojumiem, materiāliem, citiem kontiem, datorsistēmām vai tīkliem, kas savienoti ar jebkuru Visteon serveri, vai tīmekļa vietnei ar uzlaušanu, paroļu ieguvi vai citiem līdzekļiem. Jūs nedrīkstat iegūt vai mēģināt iegūt nekādus materiālus vai informāciju ne ar kādiem līdzekļiem, kas nav apzināti darīti pieejami šajā tīmekļa vietnē. Jūs nedrīkstat pārsūtīt vai apgādāt sūtīšanu nekādiem reklāmas vai veicināšanas materiāliem bez iepriekšējas Visteon rakstiskas piekrišanas, ieskaitot visus reklāmsūtījumus, ķēdes vēstules vai surogātpastu vai citu līdzīgu uzmākšanos.

Nepieprasītas idejas

Ne Visteon, ne tā darbinieki nepieņem un neizskata nepieprasītas idejas, ieskaitot idejas par jaunām reklāmas kampaņām, jaunām veicināšanas akcijām, jauniem vai uzlabotiem produktiem vai tehnoloģijām, produktu uzlabojumiem, procesiem, materiāliem, tirdzniecības plāniem un jauniem produktu nosaukumiem (kopā — "Idejas"). Lūdzu, nesūtiet oriģinālus, radošus mākslas darbus, ieteikumus un izgudrojumus (pieteiktus vai nepieteiktus), dizainus, koncepcijas, attīstības projektus un citus darbus (kopā — "Darbus"). Šīs politikas vienīgais nolūks ir izvairīšanās no iespējamiem pārpratumiem vai strīdiem, ka Visteon produkts vai tirgvedības stratēģijas var šķist līdzīgas Idejām vai Darbiem, kas iesūtīti uzņēmumam Visteon. Ja, neraugoties uz mūsu prasību nesūtīt mums jūsu Idejas, jūs tās vienalga sūtāt, tad neatkarīgi no tā, kas rakstīts jūsu vēstulē, uz jūsu idejas piedāvājumu attieksies tālāk minētie noteikumi.

Jūs piekrītat, ka: 1) jūsu Idejas un Darbi automātiski kļūst par Visteon īpašumu bez kompensācijas jums un/vai Visteon tiek automātiski bez autoratlīdzības piešķirta neierobežota, pastāvīga, tālāk nododama, piešķirama licence visā pasaulē uz šādām Idejām un Darbiem; 2) Visteon var izmantot šīs idejas jebkādam nolūkam un jebkādā veidā, pat atdot tās citiem; 3) Visteon nav pienākuma ievērot konfidencialitāti attiecībā uz šādām Idejām un Darbiem.

Paziņojums par autortiesībām

Autortiesības © 2018 Visteon Corporation. Visas tiesības aizsargātas. Viss teksts, attēli, grafikas, animācijas, video, mūzika, skaņas un citi materiāli šajā vietnē ir aizsargāti ar autortiesībām un citām Visteon Corporation, tā filiāļu un tā licences devēju intelektuālā īpašuma tiesībām. Visteon Corporation pieder autortiesības uz materiālu atlasi, koordināciju un izvietojumu šajā vietnē. Šos materiālus nedrīkst kopēt komerciālai izmantošanai un izplatīšanai, kā arī šos materiālus nedrīkst pārveidot un publicēt citās vietnēs.

Paziņojums par preču zīmi

Visas preču zīmes, kas parādītas šajā vietnē, ir ekskluzīvs Visteon Corporation īpašums, vai Visteon Corporation tās lieto saskaņā ar licenci. Šīs preču zīmes iekļauj zīmes, kas ir reģistrētas un nereģistrētas, un iekļauj, bet neaprobežojas ar produktu zīmola nosaukumiem, lozungiem, logotipiem un emblēmām. Stingri aizliegts bez atļaujas izmantot jebkādu preču zīmi, kas pieder uzņēmumam Visteon vai ko tas lieto.

Vadošais likums un jurisdikcija

Visi jautājumi saistībā ar tīmekļa vietni un šiem Lietošanas noteikumiem un jebkurš strīds vai prasība, kas no tiem rodas vai ir ar tiem saistīta (katrā gadījumā ieskaitot strīdus vai prasības ārpus līguma), jāpārvalda un jāiztulko atbilstoši Mičiganas pavalsts iekšējiem likumiem, neietekmējoties ne no kādas (Mičiganas pavalsts vai jebkuras citas jurisdikcijas) izvēles vai konflikta ar likuma nosacījumu vai noteikumu.

Jebkāda prāva, tiesas process vai no tā izrietoša vai ar to saistīta tiesvedība attiecībā uz šiem Lietošanas noteikumiem vai tīmekļa vietni ir jāuzsāk ekskluzīvi Amerikas Savienoto Valstu federālajās tiesās vai Mičiganas pavalsts tiesās, katrā gadījumā tajā, kas atrodas Veinas (Wayne) grāfistē (lai gan mēs paturam tiesības ierosināt jebkādu prāvu, tiesas procesu vai tiesvedību pret jums par šo Lietošanas noteikumu pārkāpšanu jūsu dzīvesvietas valstī vai citā vajadzīgajā valstī). Jūs atsakāties no visiem iebildumiem pret jurisdikcijas izmantošanu pret jums šādās tiesās un tiesas atrašanās vietu.

Privātuma paziņojums

Visteon ciena jūsu privātumu. Mēs vienmēr centīsimies saglabāt jūsu personas informāciju konfidenciālu. Mēs ievāksim, saglabāsim un izmantosim jebkuru personas informāciju, ko jūs mums sniedzat, tikai noteiktajiem nolūkiem un kopīgosim to tikai ar uzņēmumiem, kas atbalsta mūsu saistības aizsargāt jūsu privātumu un datus. Piekļūstot šai tīmekļa vietnei, jūs piekrītat šai Privātuma politikai. Ja jūs nepiekrītat mūsu politikām un praksēm, jūs varat izvēlēties nelietot mūsu tīmekļa vietni.

Jūs varat sazināties ar Visteon Juridisko departamentu, One Village Center Drive, Van Buren Township, MI USA 48111, jebkurā laikā ar jebkādiem jautājumiem vai bažām, kas jums varētu būt saistībā ar Privātuma politiku.

Visteon Privātuma politika var mainīties laika gaitā. Mēs mudinām jūs regulāri pārlūkot privātuma politikas izmaiņas.

Šī Privātuma politika attiecas uz informāciju, ko mēs savācam šajā tīmekļa vietnē, e-pasta tekstā un citos elektroniskajos ziņojumos starp jums un šo tīmekļa vietni. Tas neattiecas uz informāciju, ko mēs ievācam bezsaistē vai ar citiem līdzekļiem, ieskaitot citas tīmekļa vietnes, kuras darbina Visteon vai trešā puse (ieskaitot mūsu filiāles un meitasuzņēmumus) vai jebkāda trešā puse, ieskaitot ar jebkādas lietotnes vai satura starpniecību ievākto, kas var būt saistīta vai var būt pieejama no tīmekļa vietnes vai tajā.

Parasta tīmekļa vietnes lietošana

Kad jūs pārvietojaties mūsu vietnē un mijiedarbojaties ar to, mēs varam izmantot datu savākšanas tehnoloģijas, lai savāktu informāciju par jūsu ierīcēm, pārlūka lietošanas darbībām un veidiem, ieskaitot: 1) sīkāku informāciju par jūsu apmeklējumiem mūsu tīmekļa vietnē, ieskaitot trafika datus, atrašanās vietas datus, pieteikšanās un citus komunikācijas datus, un par resursiem, kuriem jūs piekļūstat un kurus lietojat tīmekļa vietnē; 2) informāciju par jūsu datoru un interneta savienojumu, iekaitot jūsu IP adresi, operētājsistēmu un pārlūka veidu. Mēs arī izmantojam šīs tehnoloģijas, lai savāktu informāciju par jūsu tiešsaistes darbībām laika gaitā un trešo pušu tīmekļa vietnēs vai citos tiešsaistes pakalpojumos. Informācija, kuru mēs savācam automātiski, ir statistikas dati, un tie neatspoguļo personas informāciju, bet mēs varam to paturēt vai sasaistīt to ar personas informāciju, ko mēs savācam citos ceļos vai saņemam no trešajām pusēm. Šādas darbības mums palīdz uzlabot mūsu tīmekļa vietni un piedāvāt labākus un vairāk personalizētus pakalpojumus, dodot mums iespēju: 1) novērtēt mūsu auditorijas lielumu un lietošanas veidus; 2) saglabāt informāciju par jūsu preferencēm, ļaujot mums pielāgot mūsu tīmekļa vietni jūsu individuālajām interesēm; 3) paātrināt jūsu meklējumus vai 4) atpazīt jūs, kad jūs atgriežaties mūsu tīmekļa vietnē. Turklāt mēs varam izmantot trešo pušu analītiskos rīkus, piemēram, Google Analytics, lai izsekotu iepriekš minēto informāciju, un jūsu informācija var tikt sasaistīta ar personas informāciju, kas ir šīm trešajām pusēm.

Apstrādes juridiskais pamats

Visteon ir tiesības apstrādāt jūsu datus, kad jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes (Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR). Ja jūs abonējat kādu pakalpojumu, kuram Visteon lūdz jūsu piekrišanu, jūsu datu apstrādes juridiskais pamats būs jūsu piekrišana (Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR); šādā gadījumā jums var tikt sniegta papildu informācija par apstrādi. Jūs varat atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā, veicot darbības abonēšanas atsaukšanai. Ja jūs esat abonējis informatīvu izdevumu vai pakalpojumu, Visteon var jums sūtīt papildu informāciju par līdzīgiem pakalpojumiem vai produktiem. Jūs varat atsaukt savu piekrišanu saņemt šo papildu informāciju jebkurā laikā, veicot darbības abonēšanas atsaukšanai. Jūs arī varat sūtīt e-pastu šajā sakarā, izmantojot kontaktinformāciju šīs Politikas beigās.

Kāpēc un kad mēs savācam personas informāciju

Dažreiz ir jāsavāc dati, lai izpildītu apmeklētāja lūgumu sniegt pakalpojumu vai nodrošinātu saziņu. Šī informācija, piemēram, vārds un uzvārds, pasta adrese, e-pasta adrese, pieprasījuma veids vai papildu informācija, tiek savākta un glabāta, lai Visteon izpildītu jūsu lūgumu. Jūsu personas informācija nekad netiek nodota citam uzņēmumam šī uzņēmuma neatkarīgai izmantošanai. Visteon var algot trešās puses, lai tās sniegtu pakalpojumus vai izpildītu funkcijas mūsu vārdā. Šiem uzņēmumiem var būt nepieciešama piekļuve personas informācijai, lai izpildītu to funkcijas, bet tie nedrīkst to izmantot citiem nolūkiem.

Visteon tīmekļa vietnes apmeklētāji sniedz personas informāciju tikai tad, ja izmanto vienu vai vairākus no tālāk minētajiem pakalpojumiem:

 • Saziņas veidlapas
 • CV iesniegšana
 • Papildu informācijas, piemēram, gada atskaišu vai citu brošūru, pieprasījumi
 • Aptaujas vai biznesa atbilžu veidlapas
 • Abonēšanas e-pasts
 • Jebkāds cits pieprasījums vai paziņojums tīmekļa vietnei

Kā mēs vācam personas informāciju

Līdzīgi daudzām tīmekļa vietnēm, Visteon tīmekļa vietne izmanto sīkdatņu tehnoloģiju. Kad jūs pirmoreiz sazināties ar mūsu vietni, sīkdatne identificē jūsu pārlūku ar unikālu, nejaušu numuru. Sīkdatnes mums palīdz atšķirt agrākos lietotājus no jauniem lietotājiem un vienreizējiem lietotājiem un saprast, kuras mūsu tīmekļa vietnes daļas ir vispopulārākās, kurp dodas mūsu apmeklētāji un cik ilgu laiku viņi tur pavada. Jūsu pārlūkā ir iespējas pieņemt, noraidīt vai brīdināt jūs par sīkdatnes sūtīšanu. Sīkdatne var pastāvēt līdz 12 mēnešiem.

Dažos no mūsu ziņojumiem mēs izmantojam atvēršanas saites (click-through URL). Kad jūs noklikšķināt uz kādas no šīm saitēm, jūs izejat cauri mūsu tīmekļa serverim, pirms nonākat tīmekļa vietnē, kas ir jūsu mērķis. Mēs varam izmantot Google Analytics (skatiet tālāk), lai izsekotu tādus datus kā lapas URL, lapas nosaukums, pārlūka informācija un valodas iestatījumi, lai palīdzētu mums noskaidrot jūsu interesi par noteiktām tēmām un mērītu mūsu ieinteresēto personu komunikācijas efektivitāti.

Google Analytics

Mēs izmantojam Google Analytics — tīmekļa analizēšanas pakalpojumu, ko nodrošina Google Inc. (turpmāk — "Google"), kas atrodas 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV (https://www.google.com/intl/en/about/), ar nolūku izveidot un nepārtraukti optimizēt mūsu vietnes.

Šajā kontekstā tiek izveidoti lietotāju profili ar pseidonīmiem un izmantotas sīkdatnes. Sīkdatņu ģenerētā informācija ietver:

 • Pārlūka veidu/versiju
 • Lietotāja operētājsistēmu
 • Nosūtītāja URL (iepriekš apmeklēto lapu)
 • Piekļūstošā datora resursa nosaukumu (IP adrese)
 • Servera pieprasījuma laiku

Šī informācija, visticamāk, tiks pārsūtīta uz Google serveri ASV un saglabāta tajā. Šī informācija tiek izmantota, lai ziņojumiem novērtētu tīmekļa vietnes lietošanu, veidotu ziņojumus par tīmekļa vietnes aktivitātēm un sniegtu citus pakalpojumus, kas saistīti ar tīmekļa vietnes un interneta lietošanu tirgzinības vajadzībām un šo tīmekļa vietņu izveidošanu uz vajadzību pamata. Šo informāciju arī var pārsūtīt trešajām pusēm, ja to paredz likums vai trešās puses apstrādā pasūtījuma datus. Jūsu IP adrese netiks sapludināta ar citiem datiem no Google. IP adreses tiks anonimizētas, lai tās nevarētu piesaistīt (IP maskēšana). Jūs varat atteikt sīkdatņu lietošanu, attiecīgi iestatot jūsu pārlūku; tomēr, ja tas tiek izdarīts, var nebūt pilnībā pieejamas visas tīmekļa vietnes funkcijas.

Jūs varat arī izmantot pārlūka pievienojumprogrammas, lai nepieļautu, ka Google izmanto jūsu datus. Ja jūs vēlaties atteikties, lejupielādējiet un instalējiet Google Analytics pārlūka atteikšanās pievienojumprogrammu (Opt-out Browser Add-on). Var arī būt pieejama versija pārlūkiem mobilajās ierīcēs. Tā instalēs atteikšanās sīkdatni, kas turpmāk bloķēs jūsu informācijas ievākšanu. Atteikšanās sīkdatne var būt derīga tikai noteiktiem pārlūkiem un tiek uzglabāta jūsu ierīcē. Ja jūs savā datorā izdzēšat sīkdatnes, jums var būt atkal jāinstalē atteikšanās sīkdatne.

Papildu informāciju par privātumu saistībā ar Google Analytics skatiet Google Analytics tīmekļa vietnē.

Sociālās vides spraudņi

Mūsu tīmekļa vietne var ietvert noteiktas saites uz mūsu sociālās vides kanāliem vai sociālās vides spraudņiem (kā minēts Art. 6 Abs. 1 lit. f) VDAR). Tam pamatā esošais komerciālais nolūks ir likumīga interese, kā noteikts VDAR. Atbildība par šīs darbības atbilstību datu aizsardzībai jāgarantē attiecīgajiem sociālās vides nodrošinātājiem. Šo spraudņu integrācija mūsu vietnes apmeklētāju ērtībai tiek veikta ar divu klikšķu paņēmienu — tīmekļa vietne pieprasīs apmeklētājam veikt vismaz divas darbības, pirms saturs tiks kopīgots ar sociālās vides kanāliem.

YouTube

Mūsu tīmekļa vietne var ietvert saites uz Visteon YouTube kanālu. Visteon var integrēt videofailus savā tīmekļa vietnē, kas var tikt saglabāti vietnē www.youtube.com. Šos videofailus var aplūkot mūsu tīmekļa vietnē. Kad jūs apmeklējat tīmekļa vietni, YouTube saņem informāciju par jūsu aplūkoto video. Jūsu personas dati tiek pārsūtīti uz YouTube neatkarīgi no tā, vai jūs esat pieteicies savā YouTube kontā, un tas var notikt, pat ja jums šāda konta nav. Ja jūs esat pieteicies savā YouTube kontā, jūsu personas dati tiks sasaistīti ar jūsu YouTube profilu.

Ja jūs nevēlaties, lai jūsu personas dati tiktu sasaistīti ar jūsu profilu, atsakieties no jūsu YouTube konta, pirms aplūkojat YouTube video mūsu tīmekļa vietnē. Juridiskais pamats YouTube video integrēšanai Visteon tīmekļa vietnē ir Art. 6 para. 1 lit. f) VDAR. Visteon, izmantojot YouTube videofailus, kopīgo lietderīgu informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem. 

YouTube uzglabā jūsu datus kā lietotāja profilu un izmanto jūsu personas datus reklāmai, tirgzinībai un/vai tīmekļa vietņu izveidošanai atbilstoši vajadzībai. Šādu personas datu novērtēšana tiek veikta pat lietotājam, kas nav pieteicies pakalpojumā YouTube, reklāmai pēc vajadzības un lai informētu citus YouTube lietotājus par jūsu darbībām mūsu tīmekļa vietnē.

To, cik ilgi un kādā veidā YouTube saglabās jūsu datus, Visteon nevar kontrolēt. Papildu informāciju par datu vākšanas un apstrādes nolūku un apjomu skatiet YouTube privātuma politikā.

Jums ir tiesības iebilst pret šādu jūsu personas datu apstrādi YouTube tīklā. Lai to izdarītu, sazinieties ar YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Papildu informāciju skatiet šeit: YouTube (Google) Privacy Policy.

Informācija no nepilngadīgajiem

Mūsu tīmekļa vietne nav paredzēta bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem. Neviens, kas ir jaunāks par 18 gadiem, nedrīkst tīmekļa vietnē sniegt nekādu informāciju. Mēs apzināti nevācam personas informāciju no cilvēkiem, kuri ir jaunāki par 13 gadiem. Ja jūs esat jaunāks par 13 gadiem, nelietojiet un nesniedziet nekādu informāciju šajā tīmekļa vietnē vai kādā no tās funkcijām/reģistrācijas veidlapām vai ar to starpniecību, nelietojiet nevienu no interaktīvo vai publisko komentāru funkcijām šajā tīmekļa vietnē un nesniedziet mums nekādu informāciju par sevi, ieskaitot jūsu vārdu, adresi, telefona numuru, e-pasta adresi un jebkuru pseidonīmu vai lietotājvārdu, ko jūs varētu lietot. Ja mēs uzzinām, ka esam ievākuši vai saņēmuši personas informāciju no personas, kas jaunāka par 13 gadiem, nepārbaudot vecāku piekrišanu, mēs izdzēsīsim šādu informāciju. Ja jūs uzskatāt, ka mums varētu būt informācija no personas, kas jaunāka par 13 gadiem, vai informācija par šādu personu, lūdzu, sazinieties ar mums:

Visteon Corporation Legal Department
Attn: General Counsel
One Village Center Drive
Van Buren Township, MI 48111

Ko mēs darām ar informāciju, kas savākta no jums

Sazinoties ar mums par produktu vai pakalpojumu, mūsu tīmekļa vietnes apmeklētāji var nolemt sūtīt mums informāciju, kas tos personīgi identificē. Ja tas tiek darīts, Visteon izmanto šo informāciju, lai identificētu apmeklētāju kā klientu un lai noteiktu, kā atbildēt uz elektronisko pastu un citiem iekšējiem darījumu nolūkiem. Mēs nekopīgosim šo informāciju ar trešajām pusēm, izņemot tādā apjomā, kādu pieprasa likums, vai tādam nolūkam, kādam jūs esat to sniedzis.

Visteon nepārdos, neizīrēs vai neiznomās jūsu personas informāciju citiem.

Lai arī mēs pieliksim visas pūles, lai pasargātu lietotāja privātumu, mums var būt vajadzība atklāt personas informāciju, ja to paredz likums, kad mēs labticīgi uzskatām, ka šāda rīcība ir nepieciešama, lai rīkotos atbilstoši pašreizējai juridiskajai procedūrai, tiesas rīkojumam vai tiesas procesam, kas ierosināts pret mūsu tīmekļa vietni.

Visteon saglabās savāktos datus tikai tik ilgi, cik ilgi tie būs noderīgi vai nepieciešami, lai izpildītu pieprasījumu vai apmeklētāja vajadzības.

Visteon administrē un darbina Visteon tīmekļa vietni no ASV. Citas Visteon vietnes var tikt administrētas un darbinātas no dažādām vietām ārpus ASV.

Kalifornijas civilkodeksa Sadaļa 1798.83 atļauj mūsu vietnes lietotājiem, kas ir Kalifornijas iedzīvotāji, pieprasīt noteiktu informāciju saistībā ar to, kā mēs atklājam personas informāciju trešajām pusēm to tiešās tirdzniecības vajadzībām. Lai veiktu šādu pieprasījumu, lūdzu, sūtiet e-pastu uz akamal@visteon.com vai rakstiet mums uz:

Visteon Corporation Legal Department
Attn: General Counsel
One Village Center Drive
Van Buren Township, MI 48111

Datu drošība

Mēs esam ieviesuši pasākumus, kas paredzēti jūsu personas informācijas nodrošināšanai pret nejaušu zudumu un pret neatļautu piekļuvi, lietošanu, pārveidošanu un atklāšanu. Visa informācija, ko jūs mums sniedzat, tiek glabāta mūsu drošajos serveros aiz ugunsmūriem. Jūsu informācijas drošums un drošība ir atkarīga arī no jums. Ja mēs esam izsnieguši jums (vai jūs esat izvēlējušies) paroli piekļuvei noteiktām mūsu tīmekļa vietnes daļām, jūs esat atbildīgs par šīs paroles konfidencialitātes saglabāšanu. Mēs lūdzam jūs nedalīties ar savu paroli. Mēs mudinām jūs būt uzmanīgam ar jūsu informācijas atklāšanu tīmekļa vietnes publiskās vietās, piemēram, ziņojumu dēļos. Informāciju, ar kuru jūs dalāties publiskās vietās, var apskatīt jebkurš tīmekļa vietnes lietotājs.

Informācijas pārsūtīšana internetā nav pilnīgi droša. Lai gan mēs darām visu iespējamo, lai sargātu jūsu personas informāciju, mēs nevaram garantēt drošību jūsu personas informācijai, kas tiek pārsūtīta uz mūsu tīmekļa vietni. Jūs uzņematies risku par jebkuru personas informācijas pārsūtīšanu. Mēs neesam atbildīgi ne par kādu mūsu tīmekļa vietnē esošu privātuma iestatījumu vai drošības pasākumu apiešanu.

Visteon atļaus piekļuvi jūsu datiem tiem darbiniekiem, kas ir atbildīgi par tīmekļa vietņu tehnisko administrāciju, uzturēšanu un tālāku attīstīšanu un jūsu abonēto pakalpojumu nodrošināšanu. Turklāt Visteon iesaista ārējus IT pakalpojumu uzņēmumus, lai uzturētu savas IT sistēmas, un citus pakalpojumu sniedzējus, kas palīdz Visteon darbināt tīmekļa vietni, veikt Visteon darījumu funkcijas vai sniegt pakalpojumus, kurus jūs esat pieprasījis. Šie trešo pušu pakalpojumu sniedzēji pakalpojumu sniegšanas laikā var piekļūt jūsu datiem. Visteon uzliek šiem saņēmējiem līgumiskas saistības ievērot konfidencialitāti, pasargāt jūsu datus no atklāšanas un izmantot pietiekamu datu aizsardzības līmeni. Piemēram, ja tas ir likumīgi vajadzīgs, Visteon pieprasa šādām trešajām pusēm parakstīt ES vai Šveices parauga klauzulas. Tas ietver informācijas apmaiņu ar citiem uzņēmumiem un organizācijām ar nolūku aizsargāt no krāpniecības un samazināt kredīta risku.

Jūsu tiesības

Ja jūs atrodaties Eiropā, uz jums attiecas VDAR un jūs lietojat šo tīmekļa vietni saistībā ar preču vai pakalpojumu piedāvājumu, jums ir tālāk minētās tiesības. Šīs tiesības var izmantot, sazinoties ar mums pa e-pastu, kas norādīts šīs Politikas beigās.

 • Saņemt informāciju par saviem datiem, lai pārbaudītu un apstiprinātu šos datus
 • Saņemt savu datu kopiju
 • Tiesības tikt aizmirstam
 • Labot, dzēst vai ierobežot apstrādi, kas ietver arī tiesības izlabot nepilnīgus vai nepareizus datus ar papildinošu informāciju
 • Tiesības iebilst pret apstrādi
 • Jūs varat saņemt datus, ko esat sniedzis strukturētā, parastā un mašīnlasāmā formātā, un pārsūtīt šos datus citam pārraugam, ja esat piekritis apstrādei vai apstrāde ir līgumiski pamatota
 • Tiesības iesniegt sūdzību regulatīvajām iestādēm saistībā ar jūsu datu apstrādi

Ja rums rodas kādi jautājumi vai bažas, sazinieties ar Visteon, sūtot e-pastu uz DataPriv@visteon.com.