Visteon naudojimosi sąlygos ir privatumo politika

Atkreipkite Dėmesį: Visteon Corporation administruoja ir kontroliuoja šią internetinę svetainę Mazda Motor Corporation vardu.

Naudojimosi sąlygos

DĖMESIO! PRIEŠ PRADĖDAMI NAUDOTIS INTERNETO SVETAINE PRAŠOME ĮDĖMIAI PERSKAITYTI ŠIAS SĄLYGAS. NAUDODAMIESI ŠIA INTERNETO SVETAINE JŪS SUTINKATE BŪTI SAISTOMI TOLIAU IŠDĖSTYTŲ SĄLYGŲ. JEI NURODYTOS SĄLYGOS JUMS NEPRIIMTINOS, PRAŠOME JŪSŲ ŠIA INTERNETO SVETAINE NESINAUDOTI.

Naudojimasis svetaine        

Šios Naudojimosi sąlygos taikomos santykiams tarp vartotojų ir Visteon Corporation („Visteon“). Toliau išdėstytos nuostatos, kartu su bet kuriais kitais kaip nuoroda čia įtrauktais dokumentais (toliau kartu vadinamos „Naudojimosi sąlygomis“), taikomos jūsų prieigai prie www.visteon.com svetainės ir naudojimuisi ja bei kitomis interneto svetainėmis, kurios priklauso ir kurias administruoja bendrovė (jei nenurodyta kitaip), įskaitant www.visteon.com („svetainė“) siūlomą turinį, funkcionalumą ir paslaugas. Visteon suteikia jums teisę prisijungti prie svetainės bei peržiūrėti ir atsisiųsti medžiagą asmeniniam naudojimui ne komerciniais tikslais, su sąlyga, kad medžiagos kopijose bus palikta visa informacija apie autorių teises, taip pat kita patentuota informacija, nurodyta originalioje medžiagoje. Visą svetainėje patalpintą informaciją, medžiagą ir duomenis draudžiama keisti, jos pagrindu kurti susijusius darbus, atgaminti, viešai platinti, pakartotinai publikuoti, siųstis, saugoti, platinti, perduoti ar kitaip ja naudotis viešiesiems ar komerciniams tikslams be Visteon ar autorių teisių savininko leidimo. Taip pat draudžiama šią medžiagą naudoti kitose interneto svetainėse ar tinklo aplinkose. Sutikdami su šiomis sąlygomis jūs įsipareigojate nesiimti jokių veiksmų, kurie pakenktų, apribotų ar bet kuriuo kitu būdu pažeistų Visteon teises į šią svetainę, taip pat įsipareigojate neteisingu, klaidinančiu, žeminančiu ar kitu įžeidžiančiu būdu nepateikti Visteon, jos produktų ar šios svetainės. Visteon pasilieka išskirtinę teisę savo nuožiūra kelti ieškinius trečioms šalims dėl Visteon intelektinės nuosavybės teisių į šią svetainę pažeidimo ar pasisavinimo. Šioje svetainėje skelbiama medžiaga saugoma JAV ir užsienio autorių teisių, prekių ženklų ir kitų intelektinės nuosavybės teisės aktų, o šių teisės aktų prasme Visteon priklauso teisės į visą šioje svetainėje publikuojamą medžiagą.

Galite sukurti nuorodas į mūsų internetinį puslapį, su sąlyga, kad tokie veiksmai bus teisingi bei teisėti ir nepažeis Visteon reputacijos ar nesieks ja pasinaudoti, tačiau draudžiama sukurti nuorodą, kuri leistų suprasti ar darytų užuominą į tai, kad mes suteikiame bet kokios formos patvirtinimą ar pritarimą.

Teisė keisti sąlygas

Visteon pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra keisti, modifikuoti, papildyti ar panaikinti bet kurią šių Naudojimo sąlygų dalį. Tokie Naudojimo sąlygų pakeitimai publikuojami šiame svetainės puslapyje ir įsigalioja nedelsiant nuo jų paskelbimo. Todėl raginame jus reguliariai apsilankyti mūsų svetainėje ir atkreipti dėmesį į Naudojimo sąlygų pasikeitimus. Jums apsilankius svetainėje po joje atliktų Naudojimo sąlygų pakeitimų, automatiškai sutinkate su atnaujintomis sąlygomis. Jei aiškiai nenustatyta kitaip, visiems naujiems elementams, pagerinantiems ar išplečiantiems svetainės funkcijas, taikomos šios Naudojimo sąlygos. Visteon gali apriboti prieigą prie kai kurių svetainės dalių ar visos svetainės.

Vartotojui taikomos sąlygos

Išskyrus vartotojo asmenį identifikuojančią informaciją, kuriai taikoma Privatumo politika, visa medžiaga, informacija ar kiti pranešimai, kuriuos jūs perduodate ar publikuojate šioje svetainėje, laikomi nekonfidencialiais ir nesuteikiančiais nuosavybės teisių („Pranešimai“). Perduodami ar publikuodami Pranešimus jūs pripažįstate, kad Visteon nėra už tokius Pranešimus atsakinga. Visteon, su ja susijusios bendrovės, darbuotojai, rangovai ir atstovai (toliau kartu vadinami „Atstovais“) gali savo nuožiūra naudoti, pateikti, modifikuoti, kopijuoti, atskleisti, platinti, įtraukti ar kitaip naudotis Pranešimais ir visais duomenimis, atvaizdais, garso įrašais, tekstine medžiaga bei kitais svetainėje esančiais elementais bet kuriais komerciniais ir nekomerciniais tikslais. Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad jums priklauso ar jūs kontroliuojate visas teises į Pranešimus bei turite teisę duoti sutikimą, pirmiau suteiktą Visteon ir jos Atstovams, teisių perėmėjams ir perleidėjams. Visteon neatsako ir nėra laikoma atsakinga prieš trečiąsias šalis už bet kurių jūsų ar kitų Svetainės vartotojų paskelbtų Pranešimų turinį ir tikslumą. Be to, Visteon turi teisę atskleisti jūsų tapatybę ar kitą apie jus turimą informaciją bet kuriai trečiai šaliai, jei pastaroji teigia, kad jūsų paskelbta medžiaga pažeidžia tokios trečiosios šalies teises, įskaitant jų intelektinės nuosavybės teises ar jų teisę į privatumą.

Atsakomybės atsisakymas

Su šia svetaine susijusi bei joje esanti ar per ją pasiekiama informacija apie medžiagą, produktus ir paslaugas yra pateikiama „kokia yra“ (angl. „as is“) ir „ką turime“ (angl. „as available“) pagrindu, be jokių aiškių ar numanomų garantijų, išskirtinai tik bendros informacijos tikslais. Nei Visteon, nei jokie kiti su Visteon susiję asmenys nesuteikia jokių garantijų dėl svetainės išsamumo, saugumo, patikimumo, kokybės, tikslumo ar prieinamumo. Neapribojant to, kas nurodyta pirmiau, nei Visteon, nei jokie kiti su Visteon susiję asmenys nepareiškia ir negarantuoja, kad ši svetainė, jos turinys ar bet kurios kitos svetainės pagalba gautos paslaugos ar funkcijos bus tinkamos, patikimos, be klaidų ar nepertraukiamos, kad trūkumai bus ištaisyti, ši svetainė ar serveris, iš kurio ji tiekiama, neturės virusų ar kenkėjiškų elementų, arba kad svetainė ar bet kurios paslaugos ar funkcijos joje atitiks vartotojo poreikius bei lūkesčius. Visteon nesuteikia jokių aiškių ar numanomų, įstatymais nustatytų ar kitų garantijų, įskaitant, tačiau neapsiribojant, garantijomis dėl tinkamumo prekybai, tinkamumo tam tikram tikslui, ar intelektinės nuosavybės teisių nepažeidimo.

Visteon taip pat negarantuoja svetainės medžiagos ar funkcijų tikslumo, naudingumo ir išsamumo. Visteon bet kuriuo metu be išankstinio pranešimo gali keisti svetainėje pateikiamą informaciją ir siūlomas paslaugas arba nurodytus produktus ir jų kainas. Svetainėje pristatoma medžiaga ir paslaugos gali būti pasenusi, o Visteon neprisiima įsipareigojimų medžiagą ir paslaugas atnaujinti. Svetainėje publikuojama informacija gali turėti nuorodų į produktus, programas ar paslaugas, kurios jūsų šalyje neteikiamos. Šios nuorodos nereiškia, kad Visteon ketina tokius produktus, programas ar paslaugas siūlyti jūsų šalyje. Rekomenduojame susisiekti su vietiniu Visteon atstovu, kuris pateiks visą informaciją apie jums prieinamus produktus, programas ir paslaugas. Kai kurių šalių teisės aktai gali neleisti apriboti numanomas garantijas, todėl pirmiau aprašytas apribojimas jums gali būti netaikomas.

Suprantama, kad mes negalime garantuoti ir negarantuojame, jog atsisiuntimui iš interneto ar svetainės skirti failai neturės virusų ar kitų kenkėjiškų funkcijų. Vartotojas pats atsako už tinkamų funkcijų ir priemonių, kurios patenkintų konkrečius antivirusinės apsaugos bei duomenų įvesties ir išvesties tikslumo reikalavimus, įdiegimą ir apsirūpinimą išorinėmis priemonėmis, kurios leistų atkurti prarastus duomenis.

Mes neprisiimame atsakomybės už žalą ar nuostolius, atsiradusius dėl „atsisakymo aptarnauti“ išpuolių, virusų ar kitos kenksmingos medžiagos, kuri gali pažeisti jūsų kompiuterį, kompiuterines programas, duomenis ar kitą turimą informaciją jums naudojantis svetaine arba svetainėje prieinamomis paslaugomis ar funkcijomis arba jums atsisiuntus medžiagą, publikuojamą svetainėje ar per joje esančias nuorodas.

Pirmiau išdėstytos nuostatos netaikomos garantijoms, kurių negalima apriboti ar atsisakyti pagal taikomus teisės aktus.

Atsakomybės apribojimas

Visteon, su ja susijusios bendrovės ir jos tiekėjai, licenciarai, paslaugų teikėjai, darbuotojai, atstovai, tarnautojai ar direktoriai jokiomis aplinkybėmis ir jokiu teisiniu pagrindu neatsako už žalą, atsiradusią dėl naudojimosi ar negalėjimo naudotis šia svetaine ar su ja susietomis svetainėmis, taip pat žalą, susijusią su svetainės ar susietų svetainių turiniu ar paslaugomis, medžiaga, informacija, duomenimis ar produktais, gautais per svetainę ar kitas susietas svetaines (įskaitant, tačiau neapsiribojant, bet kokia tiesiogine, ypatinga, atsitiktine, netiesiogine ar baudžiamojo pobūdžio žala ir nuostoliais, įskaitant ir atsiradusius dėl prarasto pelno, prarastų duomenų ar verslo nutraukimo, kūno sužalojimo, skausmo ir kančių, prarastų pajamų, verslo nuostolių ar prarastų numatytų santaupų, prarastos galimybės naudotis, prarasto prestižo, nepriklausomai nuo to, koks yra tokių nuostolių ar žalos atlyginimo pagrindas, ar tai būtų garantija, sutartis, deliktas ar kitas teisinis pagrindas, ir nepriklausomai nuo to, ar buvo žinoma apie tokių nuostolių ar žalos atlyginimo galimybę). Vartotojas naudojasi svetaine savo sąskaita ir rizika.

Žalos atlyginimas

Vartotojas sutinka atlyginti ir saugoti Visteon, su ja susijusias bendroves, licenciarus ir paslaugų teikėjus bei Visteon ir su ja susijusių bendrovių tarnautojus, direktorius, darbuotojus, rangovus, atstovus, licenciarus, tiekėjus bei teisių perėmėjus ir perleidėjus nuo bet kokių pretenzijų, atsakomybės, reikalavimų atlyginti žalą, teismo sprendimų, arbitražo sprendimų, reikalavimų atlyginti nuostolius, taip pat išlaidų ir mokėjimų (įskaitant pagrįstas išlaidas advokatams), atsiradusių jums pažeidus šias Naudojimosi sąlygas ar jums naudojantis šia svetaine, įskaitant, tačiau neapsiribojant, naudojantis kitu, nei šiose Naudojimosi sąlygose aiškiai nurodyta, svetainės turiniu, paslaugomis arba informacija, gauta iš šios svetainės.

Nuorodos į kitas svetaines

Šioje svetainėje esančios nuorodos į kitas nei Visteon interneto svetaines pateikiamos tik patogumo dėlei. Paspaudę ant šių nuorodų, jūs išeisite iš mūsų svetainės. Visteon nėra išsamiai peržiūrėjusi visų šių trečiųjų šalių svetainių ir nekontroliuoja šių svetainių ar jų turinio ir už jį neatsako. Visteon nesuteikia jokių patvirtinimų ar pritarimų dėl šių svetainių ar jose esančios informacijos, programinės įrangos ar kitų produktų ar medžiagų arba rezultatų, kuriuos vartotojai gali gauti jais naudodamiesi. Trečiųjų šalių svetainėmis jūs naudojatės savo rizika. Visteon neprisiima atsakomybės nei jūsų, nei trečiųjų šalių atžvilgiu už trečiųjų šalių pateiktos medžiagos turinį ir tikslumą.

Taikomi įstatymai

Šią svetainę administruoja Visteon Corporation, Van Buren Township, Mičiganas, JAV. Visteon neteikia jokių pareiškimų ir garantijų, kad medžiaga ir paslaugos šioje svetainėje yra tinkamos, ar kad jomis galima naudotis už JAV ribų. Draudžiama naudoti ar eksportuoti arba reeksportuoti šioje svetainėje pateikiamą medžiagą ir paslaugas ar bet kurią medžiagos kopiją ar adaptaciją pažeidžiant taikomus įstatymus ar teisės aktus, įskaitant, tačiau neapsiribojant, eksporto veiklą reguliuojančiais JAV įstatymais ir teisės aktais. Jei prie šios svetainės jungiatės būdami ne JAV teritorijoje, tai jūs darote savo iniciatyva ir atitinkamai esate atsakingas už taikomų vietinių teisės aktų laikymąsi.

Paskyros ir saugumas

Jei norint naudotis tam tikromis svetainės paslaugomis būtina susikurti paskyrą, turite užpildyti registracijos formą, pateikdami teisingą, aktualią, išsamią ir tikslią informaciją, kurią turite nuolat atnaujinti užtikrindami aktualumą. Registracijai susikurkite slaptažodį ir vartotojo vardą, o atsakomybė už slaptažodžio ir paskyros saugumą tenka išskirtinai jums. Be to esate atsakingi už bet kuriuos veiksmus, kurie vykdomi iš jūsų paskyros. Registruodamiesi jūs sutinkate nedelsiant informuoti Visteon apie bet kokio pobūdžio neteisėtą naudojimąsi jūsų paskyra arba apie kitus su saugumu susijusius pažeidimus. Visteon neatsako už jokius nuostolius ar žalą, atsiradusią kitam asmeniui (su jūsų žinia ar jums nežinant) pasinaudojus jūsų slaptažodžiu ar paskyra. Tačiau jums gali būti taikoma atsakomybė, jei Visteon ar kita šalis patirs nuostolius dėl to, kad kiti asmenys pasinaudojo jūsų paskyra ar slaptažodžiu. Kito asmens paskyra be jos savininko leidimo naudotis draudžiama. Jūs pareiškiate ir sutinkate, kad tam tikrų paslaugų atveju gali būti taikoma slaptažodžiu apribota prieiga prie klientų informacijos, tokios kaip vardas ir pavardė bei kai kurios jūsų sutarties sąlygos. Naudodamiesi šia svetaine ir užsisakydami tokias paslaugas, jūs duodate sutikimą Visteon rodyti šią informaciją teikiant šias paslaugas, ir prisiimate visą riziką, susijusią su neteisėta prieiga prie tokios informacijos. Jums pateikus klaidingą, netikslią, neaktualią ar neišsamią informaciją arba Visteon turint pagrįstų priežasčių manyti, kad tokia informacija yra klaidinga, netiksli, neaktuali ar neišsami, Visteon gali sustabdyti ar nutraukti galimybę naudotis jūsų paskyra bei atsisakyti atitinkamu metu ar ateityje teikti paslaugas ar bet kurią jų dalį. Vartotojui tenka visos išlaidos, įskaitant, tačiau neapsiribojant, pokalbių telefonu mokesčiais bei telekomunikacijos išlaidomis, patirtos naudojantis paslaugomis.

Neteisėtas ar draudžiamas naudojimas

Naudojimosi mūsų svetaine sąlyga yra reikalavimas nesinaudoti svetaine jokiais neteisėtais ar šiose sąlygose, nuostatose ir informacijoje draudžiamais tikslais. Draudžiama naudotis paslaugomis tokiu būdu, kuris galėtų pažeisti, atjungti, pernelyg apkrauti ar pakenkti bet kuriam Visteon serveriui ar tinklui(-ams), prijungtiems prie bet kurio Visteon serverio, arba trukdytų kitiems asmenims naudotis mūsų svetaine (įskaitant, tačiau neapsiribojant, bet kokios formos „atsisakymo aptarnauti“ išpuoliais bei užkrėtimu įvairiais virusais, tokiais kaip Trojos arkliai, kirminai, loginės bombos ar kitos kenkėjiškos ar technologiškai kenksmingos programos). Draudžiama naudojantis programine įsilaužimo įranga ar slaptažodžių žodynais ar kitais būdais bandyti neteisėtai prisijungti prie paslaugų, medžiagos, kitų paskyrų, kompiuterinių sistemų ar tinklų, prijungtų prie bet kurio Visteon serverio ar svetainės. Taip pat draudžiama gauti ar bandyti gauti medžiagą ar informaciją kitomis, nei svetainėje prieinamomis priemonėmis. Vartotojai negali perduoti ar siųsti reklaminės medžiagos be išankstinio Visteon sutikimo, įskaitant ir el. pašto šiukšles, „grandininius laiškus“ ar brukalą bei kitus panašius siūlymus.

Nepageidaujami pasiūlymai

Nei Visteon, nei jos darbuotojai nepriims ir nesvarstys nepageidaujamų pasiūlymų, įskaitant pasiūlymus dėl naujų reklamos kampanijų, naujų akcijų, naujų ar patobulintų produktų ar technologijų, produkcijos gerinimo produktų, procesų, medžiagų, rinkodaros planų ar naujų produktų pavadinimų (toliau kartu vadinamus „Pasiūlymais“). Prašome jūsų nesiųsti jokių originalių kūrinių, siūlymų ar išradimų (registruotų ar neregistruotų), projektų, koncepcijų, pasiekimų ar kitų darbų (toliau kartu vadinamų „Darbais“). Vienintelis šių nuostatų tikslas – išvengti galimų nesusipratimų ar ginčų tais atvejais, kai Visteon produktai ar rinkodaros strategijos gali atrodyti panašios į Visteon gautus Pasiūlymus ar Darbus. Jei, nepaisant mūsų prašymo, atsiųsite Pasiūlymus mums, tai nepriklausomai nuo to, kas gali būti nurodyta jūsų rašte, bus taikomos toliau išdėstytos nuostatos.

Jūs sutinkate, kad (1) jūsų pateikti Pasiūlymai ir Darbai automatiškai taps Visteon nuosavybe be jums priklausančios kompensacijos, ir (ar) Visteon automatiškai bus suteikta neribota, nemokama, nuolatinė, perleidžiama ir visame pasaulyje galiojanti licencija į tokius Pasiūlymus ir Darbus, (2) Visteon galės naudotis pasiūlymais bet kuriuo tikslu ir būdu, net ir perduodama juos kitiems, bei (3) Visteon nebus įpareigota išlaikyti konfidencialumo tokių Pasiūlymų ir Darbų atžvilgiu.

Autorių teisės

Copyright © 2018 Visteon Corporation. Visos teisės saugomos. Visi tekstai, paveikslėliai, grafiniai atvaizdai, animacinė, vaizdo, muzikinė, garso ir kita medžiaga šioje svetainėje saugoma Visteon Corporation, su ja susijusių bendrovių ir jos licenciarų autorių teisių ir kitos intelektinės nuosavybės teisių. Visteon Corporation priklauso autorinės teisės parenkant, koordinuojant ir tvarkant medžiagą svetainėje. Ši medžiaga negali būti kopijuojama komerciniais tikslais ar platinimui, taip pat draudžiama ją modifikuoti ar publikuoti kitose svetainėse.

Prekių ženklai

Visi svetainėje esantys prekių ženklai priklauso tik Visteon Corporation arba yra naudojami Visteon Corporation pagal licenciją. Šie prekių ženklai apima tiek įregistruotus, tiek neregistruotus ženklus, įskaitant, tačiau neapsiribojant, produkto prekiniais pavadinimais, šūkiais, logotipais ir emblemomis. Neteisėtas bet kurio Visteon priklausančio ar naudojamo prekės ženklo naudojimas griežtai draudžiamas.

Taikomas įstatymas ir jurisdikcija

Visi klausimai, susiję su svetaine bei šiomis Naudojimosi sąlygomis, taip pat pretenzijos ar ginčai, kylantys iš šių Naudojimosi sąlygų ar su jomis susiję (kiekvienu atveju įskaitant ir nesutartinius ginčus ar pretenzijas), reglamentuojami ir aiškinami pagal Mičigano valstijos įstatymus, be pasirinkimo galimybės ar įstatymų kolizijos teisės taikymo (Mičigano valstijos ar kitos jurisdikcijos).

Bet kokia byla, ieškinys ar procesas, kylantis iš šių Naudojimosi sąlygų ar naudojimosi svetaine arba su jais susijęs, bus nagrinėjamas tik Jungtinių Valstijų federaliniame teisme arba Mičigano valstijos teismuose, įsikūrusiuose Wayne apygardoje (mums pasiliekant teisę iškelti bylą, ieškinį ar procesą prieš jus už šių Naudojimosi sąlygų pažeidimus ir jūsų gyvenamojoje šalyje ar bet kurioje kitoje atitinkamoje šalyje). Priimdami šias sąlygas jūs atsisakote bet kurių prieštaravimų dėl čia nurodytų teismų jurisdikcijos ir jų įsikūrimo vietos.

Pareiškimas dėl privatumo apsaugos

Visteon gerbia jūsų teisę į privatumą. Visada sieksime saugoti jūsų asmeninės informacijos konfidencialumą, rinkdami, saugodami bei naudodami jūsų pateiktus asmens duomenis tik numatytiems tikslams ir dalydamiesi jais tik su bendrovėmis, kurios laikosi to paties privatumo ir duomenų apsaugos įsipareigojimo. Naudodamiesi mūsų svetaine jūs sutinkate su šia Privatumo politika. Jei mūsų sąlygos jums nepriimtinos, svetaine galite nesinaudoti.

Jei turite klausimų ar abejonių dėl mūsų Privatumo politikos, bet kuriuo metu galite susisiekti su Visteon teisės departamentu, One Village Center Drive, Van Buren Township, MI USA 48111.

Visteon bet kuriuo metu gali keisti šią Privatumo politiką, todėl raginame jus reguliariai apsilankyti mūsų svetainėje ir atkreipti dėmesį į jos pasikeitimus.

Ši Privatumo politika taikoma informacijai, kurią mes renkame savo svetainėje, el. pašto žinutėse ir kituose elektroniniuose pranešimuose tarp jūsų ir šios svetainės. Ji netaikoma informacijai, kurią renkame neinternetinėmis priemonėmis ar kitu būdu, įskaitant kitas Visteon ar kitų trečiųjų šalių (įskaitant su mumis susijusias bendroves ir dukterines įmones) administruojamas svetaines, arba kitų trečiųjų šalių renkamai informacijai, įskaitant turinį, pasiekiamą per mūsų svetainėje esančias nuorodas.

Įprastinis svetainės naudojimas

Jums naršant ir veikiant mūsų svetainėje mes galime naudoti duomenų rinkimo technologijas, kurių pagalba rinksime informaciją apie jūsų įrenginius, naršymo veiksmus ir modelius, įskaitant: (1) jūsų apsilankymo mūsų svetainėje detales - judėjimo duomenis, vietovės duomenis, registravimus ir kitus komunikacinius duomenis ir resursus, kurie jums prieinami ir kuriuos naudojate svetainėje ir (2) informaciją apie jūsų kompiuterį ir interneto jungtis, įskaitant IP adresą, operacinę sistemą ir naršyklės tipą. Mes taip pat galime naudoti šias technologijas rinkti informaciją apie jūsų veiklą internete laike, per trečiųjų šalių svetaines ir kitokias internetines paslaugas. Informacija, kurią mes surenkame automatiškai, yra statistiniai duomenys, kuriuose nėra asmeninės informacijos, tačiau mes galime ją saugoti arba susieti su asmenine informacija, kurią mes renkame kitokiais būdais, arba gauname iš trečiųjų šalių. Visa tai leidžia mums tobulinti savo svetainę ir teikti labiau personalizuotas paslaugas, nes galime: 1) apskaičiuoti savo auditorijos dydį ir naudojimo modelius, 2) saugoti informaciją apie jūsų prioritetus, o tai leidžia mums pritaikyti svetainę jūsų individualiems poreikiams, 3) paspartinti jums paieškas arba 4) atpažinti jus, kai sugrįžtate į mūsų svetainę. Aukščiau nurodytai informacijai susekti papildomai mes galime naudotis trečiųjų šalių analitinėmis priemonėmis, pvz., Google Analytics, o jūsų informacija gal būti susiejama su asmenine informacija, kurią turi šios trečios šalys.

Teisinis apdorojimo pagrindas

Visteon turi teisę apdoroti jūsų duomenis, kai jūs lankotės mūsų svetainėse  ( 6 straipsnio 1 par.  lit. f) BDAR). Jei užsisakote bet kokią paslaugą, kuriai Visteon prašo sutikimo, toks jūsų sutikimas ir bus teisinis pagrindas jūsų duomenų apdorojimui (6 straipsnio 1 par. 1 lit. a) BDAR); tokiu atveju jums gali būti pateikiama papildoma informacija apie apdorojimą. Savo sutikimą galite atšaukti bet kada, nuosekliai įvykdydami visus atsisakymo etapus. Jei užsiprenumeravote naujienlaiškį ar kokią nors paslaugą, Visteon gali jums bet kuriuo metu atsiųsti papildomą informaciją apie panašias paslaugas ar produktus. Galite bet kada atšaukti savo sutikimą gauti tokią papildomą informaciją, jei nuosekliai įvykdysite visus atsisakymo etapus. Taip pat galite išsiųsti atsisakymo el.laišką šios Politikos pabaigoje nurodytu kontaktiniu adresu.

Kodėl ir kada mes renkame asmeninę informaciją

Kartais, norint įvykdyti lankytojo paslaugos ar korespondencijos prašymą, yra būtina surinkti duomenis. Šią informaciją, pvz., vardas, pašto adresas, el.pašto adresas, prašymo tipas ar papildoma informacija, surenka ir saugo Visteon, kad jūsų prašymai būtų įvykdomi. Jūsų asmeninė informacija niekada nėra perduodama jokiai kitai įmonei savarankiškam naudojimui. Visteon gali pasitelkti trečias šalis teikti paslaugas ar vykdyti funkcijas jos vardu. Šioms įmonėms gali reikėti asmeninės informacijos, kad galėtų vykdyti savo funkcijas, tačiau jos negali naudoti šios informacijos kitiems tikslams.

Visteon svetainės  lankytojai teikia asmenį identifikuojančią informaciją tik tuomet, kai naudojasi viena ar keliomis šiomis paslaugomis:

 • Kontaktų formos
 • CV pateikimas
 • Papildomos informacijos, pvz., metinių ataskaitų ark t. brošiūrų, prašymai
 • Apžvalgos ir verslo komentarų formos
 • Prenumeratos el. laiškai
 • Bet kokie kitokie prašymai ar komunikacija su svetaine 

Kaip mes renkame asmeninę informaciją

Kaip ir daugelis kitų svetainių, Visteon svetainė naudoja „slapukų“ technologiją. Kai pirmą kartą prisijungiate prie mūsų svetainės, slapukas identifikuoja jūsų naršyklę unikaliu atsitiktiniu numeriu. Slapukai  padeda mums atskirti jau apsilankiusius vartotojus nuo naujų ir unikalių vartotojų, leidžia suprasti, kokios mūsų svetainės dalys yra populiariausios, kur eina mūsų lankytojai ir kiek laiko jie ten praleidžia. Jūsų naršyklė turi galimybes priimti, atmesti, pateikti jums pranešimą apie slapuko siuntimą. Slapukas gyvuoja iki 12 mėnesių.

Kai kuriuose mūsų pranešimuose mes naudojame “click-through URL.” Paspaudus vieną iš šių URL, jūs praeinate per mūsų svetainės serverį prieš pasiekiant svetainę, kuri yra jūsų tikslas. Mes galime naudoti Google Analytics (žr. toliau) nustatyti tokiems duomenims kaip puslapio URL, puslapio pavadinimas, naršyklės informacija ir kalbos nustatymai. Visa tai padeda mums nustatyti jūsų domėjimąsi konkrečiomis temomis ir įvertinti mūsų suinteresuotųjų šalių komunikacijos efektyvumą.

Google Analytics

Savo svetainių projektavimui ir nuolatiniam tobulinimui mes naudojame Zum Zwecke der bedarfsgerecht en Gestaltung und fortlaufenden Optimierung unserer Seiten nutzen wir Google Analytics, ein Webanalysedienst der Google Inc. (https://www.google.de/ intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; im Folgenden „Google“).Google Analytics – Google Inc. (toliau vadinama „Google”, esanti adresu 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (https://www.google.com/intl/en/about/), teikiamą  interneto analizės paslaugą.

Šiame kontekste yra kuriami naudojimo profiliai su pseudoniminiais pavadinimais ir naudojami slapukai. Slapukų generuojama informacijaIn diesem Zusammenhang werden pseudonymisierte Nutzungsprofile erstellt und Cookies (siehe unter Ziff. 4) verwendet.:

 • Browser-Typ/-Version,Naršyklės tipas / versija
 • Vartotojo operacinė sistema
 • URL nuoroda (anksčiau lankytas puslapis)
 • Kompiuterio vardas (IP adresas)
 • Kreipimosi į serverį laikas 

Ši informacija dažniausiai yra perduodama į werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.This i Google serverį JAV ir ten saugoma. Informacija naudojama svetainių naudojimo vertinimui ataskaitose, ataskaitų apie svetainių veiklą kūrimui ir teikiant kitas paslaugas, susijusias su svetainės ir interneto naudojimu rinkos tyrimų tikslais ir šių svetainių projektavimui remiantis poreikiais. Ši informacija gali būti perduodama trečiosioms šalims, jei to reikalauja įstatymai, arba jei trečiosios šalys tvarko duomenis pagal nurodymąmit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu Zwecken der Marktforschungist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag verarbeiten.. Jūsų IP adresas nebus sujungiamas su kitais Google duomenimis. IP adresai  yra anoniminiai, todėl Google zusammengeführt. priskyrimas nėra galimas (IP maskuotė). Jūs galite atsisakyti slapukų atitinkamos jūsų naršyklės funkcijos pagalba; tačiau jei tai padarysite, ne visos šios svetainės savybės gali būti jums pilnai pasiekiamos. Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende E instellung der Browser-Software verhindern;

Galite pasinaudoti naršyklės priedu (Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) sowie die Verarbeitungbrowser add-on) neleidžiančiu Google naudoti jūsų duomenų. Jei norite  pasinaudoti šia atsisakymo opcija, atsisiųskite ir instaliuokite  Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Yra  ir versijos naršyklėms mobiliuose įrenginiuose. Tai instaliuos atsisakymo slapuką, kuris blokuos jūsų informacijos rinkimą ateityje. Atsisakymo slapukai galioja tik tam tikrose naršyklėse ir yra saugomi jūsų įrenginyje. Jei pašalinsite slapukus iš savo naršyklės, gali reikėti atsisakymo slapuką instaliuoti iš naujo.  

Weitere Informationen zum Datenschutz im Zusammenhang mit Google Analytics finden Sie etwa in der Google

Daugiau  informacijos apie su Google Analytics siejamą privatumą, rasite Google Analytics svetainėje.

Socialinės žiniasklaidos priemonių papildiniai

Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į mūsų socialinės žiniasklaidos kanalus arba socialinės žiniasklaidos papildinius (kaip nurodyta Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 6 straipsnio 1 dalies f punkte). Der dahinterstehende werbliche Zweck ist als berechtigtes Interesse im Sinne derKaip apibrėžia BDAR, komercinio tikslo siekimas yra teisėtas interesas. Die Verantwortung für den datenschutzkonformen Betrieb ist durch deren jeweiligen Anbieter zu gewährleisten. Atitinkami socialinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai turi užtikrinti atsakomybę už operacijų atitiktį duomenų apsaugos reikalavimams. Die Einbindung dieser Plug-ins durch uns erfolgtMūsų svetainės lankytojų patogumui šių papildinių integravimas atliekamas "dviejų paspaudimų metodu" - prieš dalijantis turiniu socialinės žiniasklaidos kanaluose, svetainės lankytojas turės atlikti mažiausiai du veiksmus.

 

YouTube

Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į Visteon YouTube kanalą. Savo svetainėje Visteon gali integruoti vaizdo įrašus, kurie gali būti saugomi www.youtube.com. Šie vaizdo įrašai gali būti rodomi mūsų svetainėje. Jums lankantis Visteon svetainėje, YouTube gauna informaciją apie jūsų žiūrėtą vaizdo įrašą. Jūsų asmens duomenys yra perduodami YouTube nepriklausomai nuo to, ar esate prisijungę prie YouTube paskyros; duomenys gali būti perduodami, net jei jūs neturite tokios paskyros. Jei esate prisijungę prie YouTube paskyros, jūsų asmeniniai duomenys bus susieti su jūsų YouTube profiliu.

 

Jei nenorite, kad jūsų asmeniniai duomenys būtų susieti su jūsų profiliu, prieš žiūrėdami YouTube vaizdo įrašą mūsų svetainėje, išsiregistruokite iš savo YouTube paskyros. Teisinis YouTube vaizdo įrašų integravimo Visteon svetainėje pagrindas nurodytas GDPR 6 straipsnio 1 dalies f punkte. Visteon naudoja YouTube vaizdo įrašus dalintis naudinga informacija apie mūsų produktus ir paslaugas. 

 

YouTube išsaugo jūsų duomenis kaip naudotojo profilį ir naudoja jūsų asmeninius duomenis savo svetainės reklamai, rinkos tyrimams ir (arba) poreikiais paremtam svetainės modeliavimui. Dėl poreikiu pagrįstos reklamos bei siekiant informuoti kitus YouTube vartotojus apie jūsų veiklą mūsų svetainėje, tokių asmeninių duomenų vertinimas atliekamas ir vartotojui, kuris  netgi nebuvo prisijungęs prie YouTube.

 

Visteon negali kontroliuoti, kuriam laikui ir kokiu būdu YouTube išsaugos jūsų duomenis. Daugiau informacijos apie duomenų rinkimo ir tvarkymo tikslą ir apimtį rasite YouTube privatumo politikoje.

 

Jūs turite teisę nesutikti, kad YouTube tvarkytų jūsų asmeninius duomenis. Norėdami tai padaryti, susisiekite su YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA (JAV). Jei reikia papildomos informacijos, žr.: YouTube (Google) Privatumo politika.

 

Informacija iš nepilnamečių

Mūsų svetainė nėra skirta iki 18 metų amžiaus vaikams. Jaunesni nei 18 metų amžiaus asmenys negali mūsų svetainėje pateikti informacijos.  Mes sąmoningai nerenkame asmeninės informacijos iš jaunesnių nei 13 metų amžiaus asmenų. Jei dar nesate 13 metų amžiaus, negalite naudoti arba pateikti informacijos šioje svetainėje arba per kitas priemones/registracijos formas, negalite šioje svetainėje pirkti, naudoti šios svetainės interaktyvaus ar viešo komentavimo funkcijų arba suteikti mums informaciją apie save, įskaitant vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, el. paštą ar slapyvardį, ar naudojo pavadinimą, kuriuo naudojatės. Jei išsiaiškinsime, kad surinkome ar gavome informaciją iš jaunesnio nei 13 metų amžiaus asmens be patvirtinto tėvų sutikimo, tokią informaciją pašalinsime. Jei turite žinių, kad mes galime turėti informaciją iš arba apie jaunesnį nei 13 metų amžiaus asmenį, prašome susisiekti su mumis adresu:

 

Visteon Corporation Legal Department
Kam: General Counsel
One Village Center Drive
Van Buren Township, MI 48111

 

Ką mes darome su jūsų suteikta informacija

Susisiekdami su mumis dėl produktų ar paslaugų, svetainės lankytojai gali nuspręsti atsiųsti mums asmeninę informaciją, leidžiančią juos identifikuoti asmeniškai.  Tokiu atveju Visteon naudoja tokią informaciją tik tam, kad nustatytų, ar naudotojas yra klientas ir nuspręstų, kaip atsakinėti į elektroninį laišką, ir kitais vidinės veiklos tikslais. Mes šia informacija nesidaliname su trečiaisiais asmenimis, išskyrus įstatymų nustatyta tvarka ir apimtimi, arba kai reikia pasiekti rezultatą, dėl kurio jūs tuos duomenis ir pateikėte.

 

Visteon neparduoda ir neišnuomoja jūsų asmeninės informacijos kitiems.

 

Nors mes ir dedame visas pastangas, kad būtų apsaugotas naudotojo privatumas, tačiau mums gali tekti atskleisti asmeninę informaciją, kai to reikalauja įstatymai, sąžiningai tikėdami, kad toks veiksmas yra būtinas laikantis teisminės procedūros, teismo nutarties ar teisminio proceso reikalavimų, susijusių su mūsų internetine svetaine.

 

Visteon saugo surinktus duomenis tik tiek, kiek jie yra naudingi arba reikalingi, kad galėtumėme patenkinti lankytojo prašymą ar poreikius.

 

Visteon administruoja ir tvarko Visteon svetainę iš JAV. Kitos Visteon tinklavietės gali būti administruojamos ir tvarkomos už JAV ribų.

 

Kalifornijos civilinio kodekso 1798.83 dalyje leidžiama mūsų svetainės naudotojams, kurie yra Kalifornijos gyventojai, prašyti suteikti tam tikrą informaciją, susijusią su asmeninės informacijos atskleidimu tretiesiems asmenims tiesioginės rinkodaros tikslais. Norėdami pateikti tokį prašymą, siųskite el. laišką adresu akamal@visteon.com arba rašykite mums:

 

Visteon Corporation
Kam: Communications Department
One Village Center Drive
Van Buren Township, MI 48111

 

Duomenų saugumas

Mes įdiegėme priemones, kurios skirtos apsaugoti jūsų asmeninę informaciją nuo atsitiktinio praradimo ir neleistinos prieigos, naudojimo, pakeitimo ir atskleidimo.  Visa jūsų mums pateikta informacija yra laikoma mūsų saugiuose serveriuose už užkardų. Jūsų informacijos apsauga ir saugumas taip pat priklauso ir nuo jūsų pačių. Jei esame suteikę jums (arba jei esate pasirinkę) prieigos prie tam tikrų mūsų internetinės svetainės dalių slaptažodį, jūs atsakote už tai, kad šis slaptažodis nebūtų atskleistas. Mes prašome jūsų niekam neperduoti šio slaptažodžio. Mes perspėjame jūs atsargiai dalintis informacija viešose internetinės svetaines erdvėse tokiose kaip skelbimų/pranešimų portalas. Informaciją, kurią pasidalinate viešose erdvėse, gali pamatyti kiekvienas internetinės svetainės naudotojas.

 

Informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors ir labai stengiamės apsaugoti jūsų asmeninę informaciją, mes negalime užtikrinti į mūsų svetainę siunčiamos jūsų asmeninės informacijos saugumo. Bet koks asmeninės informacijos perdavimas yra jūsų pačių rizika. Mes neatsakome už svetainėje esančių privatumo nuostatų ar saugumo priemonių apeigą.

 

Visteon suteikia prieigą prie jūsų duomenų tiems darbuotojams, kurie atsakingi už techninį administravimą, priežiūrą ir tolimesnę svetainių plėtrą, bei paslaugų, kurias esate užsisakę, suteikimą. Taip pat Visteon samdo išorines IT paslaugų kompanijas, kurios prižiūri savo IT sistemas, ir kitus paslaugų teikėjus, kurie padeda Visteon tvarkyti svetainę, vykdyti tam tikras veiklos funkcijas ar suteikti jūsų užsakytas paslaugas. Šie tretieji asmenys teikdami paslaugas gali turėti prieigą prie jūsų duomenų. Visteon sutartimi įpareigoja šiuos duomenų gavėjus laikyti jūsų duomenis konfidencialiai ir apsaugoti nuo atskleidimo bei taikyti tinkamą duomenų apsaugos lygį. Pavyzdžiui, esant teisiniam reikalavimui, Visteon reikalaus tokius trečiuosius asmenis pasirašyti ES ar Šveicarijos pavyzdines duomenų apsaugos sutarčių sąlygas. Tai apima keitimąsi informacija su kitomis kompanijomis ir organizacijomis apsaugos nuo klastojimo ir kredito rizikos sumažinimo tikslais.

 

Jūsų teisės

Jei gyvenate Europoje ir jums yra taikomas Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (angl. GDPR), ir naudojate šią svetainę dėl prekių ir paslaugų pasiūlymų, jūs turite šias teises. Šiomis teisėmis galima pasinaudoti, susisiekus su mumis šios politikos pabaigoje nurodytu el. paštu:

 

 • Gauti informaciją apie jūsų duomenis, kad galėtume tokius duomenis patikrinti ir patikslinti
 • Gauti jūsų duomenų kopiją
 • Teisė būti pamirštam
 • Duomenų apdorojimo koregavimas, šalinimas ar apribojimas, apimantis teisę turėti papildytos informacijos atitaisytus nepilnus ar neteisingus duomenis
 • Teisė nesutikti su duomenų apdorojimu
 • Galite gauti savo pateiktus duomenis struktūriškame, įprastame ir kompiuteriu skaitomame formate bei perduoti juos kitam valdytojui, jei esate davę sutikimą dėl duomenų apdorojimo arba duomenų apdorojimas vykdomas pagal sutartį.
 • Teisė pateikti su jūsų duomenų apdorojimu susijusį skundą reglamentuojančioms institucijoms

Iškilus klausimams ar problemoms, susisiekite su Visteon el. paštu DataPriv@visteon.com.