Visteon Gebruiksvoorwaarden en Privacyverklaring

Opmerking: Visteon Corporation beheert en bestuurt deze website namens Mazda Motor Corporation.

Gebruiksvoorwaarden

LET OP: LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE WEBSITE GAAT GEBRUIKEN. DOOR DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN, ACCEPTEERT U EN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U BENT GEBONDEN EN U MOET HOUDEN AAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN. ALS U DEZE VOORWAARDEN NIET ACCEPTEERT, MAG U DEZE WEBSITE NIET GEBRUIKEN.

Gebruik van de site

Deze gebruiksvoorwaarden worden aangegaan door en tussen U en Visteon Corporation ('Visteon'). De volgende algemene voorwaarden, samen met eventuele documenten die uitdrukkelijk door middel van referentie worden opgenomen (gezamenlijk deze 'Gebruiksvoorwaarden') regelen uw toegang tot en gebruik van www.visteon.com en enige andere websites in eigendom van of gerund door het Bedrijf (tenzij anderszins gespecificeerd), inclusief eventuele content, functionaliteit en diensten aangeboden op of door www.visteon.com (de 'site'). Visteon autoriseert u om de materialen op de site te openen, bekijken en downloaden voor individueel en niet-commercieel gebruik, mits u alle copyright en andere eigendomskennisgevingen vervat in de originele materialen op eventuele kopieën van de materialen bewaart. U mag enige van de informatie, materialen of gegevens die op deze site worden gepresenteerd, niet wijzigen, er afgeleide werken van maken, reproduceren, openbaar weergeven, uitvoeren, opnieuw publiceren, downloaden, opslaan, distribueren, verzenden of anderszins gebruiken voor enig openbaar of commercieel doeleinde, zonder de toestemming van Visteon of de copyrighteigenaar. Voor de doeleinden van deze Gebruiksvoorwaarden is enig gebruik van deze materialen op enige andere internetsite of genetwerkte computeromgeving voor enig doeleinde verboden. U mag geen actie ondernemen waarmee u de rechten van Visteon in en op de site in gevaar brengt, beperkt of er op enige wijze invloed op uitoefent. U gaat ermee akkoord om Visteon, haar producten of deze site niet te portretteren op een onware, misleidende, aanstootgevende of anderszins beledigende manier. Visteon behoudt zich het uitsluitende en exclusieve recht naar haar eigen oordeel voor om claims tegen derden te laten gelden voor inbreuk op of misbruik van haar intellectuele eigendomsrechten in de site. De materialen op deze site worden beschermd onder het Amerikaanse en buitenlandse copyright, handelsmerk en andere IP-wetten en Visteon behoudt zich het recht voor op alle materialen op deze site in verband met dergelijke wetten.

U kunt linken naar onze homepage, mits u dat doet op een manier die eerlijk en legaal is en de reputatie van Visteon niet beschadigt of ervan profiteert, maar u mag geen link opstellen op een zodanige manier dat dit enige vorm van associatie, goedkeuring of bekrachtiging van onze kant suggereert.

Recht om voorwaarden te wijzigen

Visteon behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, gedeeltes van deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen, modificeren, toevoegen of verwijderen. Alle dergelijke wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden verschijnen op deze pagina van de site en gaan na publicatie onmiddellijk in. We moedigen u aan regelmatig te kijken of er zich wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden hebben voorgedaan. Door de site na eventuele modificaties in deze Gebruiksvoorwaarden te gebruiken, accepteert u en gaat u ermee akkoord te zijn gebonden aan dergelijke modificaties in deze Gebruiksvoorwaarden. Tenzij expliciet anderszins vermeld, zijn eventuele nieuwe functies die de huidige site verbeteren, onderhevig aan deze Gebruiksvoorwaarden. Visteon beperkt mogelijk toegang tot bepaalde onderdelen van de site of de volledige site.

Gebruikersindieningen

Met uitzondering van persoonlijk identificeerbare informatie, die onder het Privacybeleid wordt gedekt, wordt enig materiaal, informatie of andere communicatie die u naar deze site verzendt of erop plaatst, beschouwd als niet-vertrouwelijk en openbaar ('Communicaties'). Uw handeling van transmissie of plaatsing duidt aan dat u erkent dat Visteon geen verplichtingen heeft met betrekking tot de Communicaties. Het staat Visteon, haar gelieerde bedrijven, werknemers, aannemers en agenten (gezamenlijk 'Vertegenwoordigers') vrij om de Communicaties en alle gegevens, afbeeldingen, geluiden, tekst en andere dingen erin opgenomen voor enige en alle commerciële of niet-commerciële doeleinden te gebruiken, weer te geven, uit te voeren, te wijzigen, te kopiëren, openbaar te maken, te distribueren, op te nemen en anderszins te gebruiken. U vertegenwoordigt en garandeert dat u eigenaar bent of het beheer hebt van alle rechten in en op de Communicaties en het recht hebt op verlening van de licentie die hierboven aan Visteon en haar Vertegenwoordigers, opvolgers en rechtverkrijgenden wordt verleend. Visteon is niet verantwoordelijk, of aansprakelijk tegenover enige derde, voor de inhoud of nauwkeurigheid van enige Communicaties die door u of enige andere gebruiker van de Site worden geplaatst. Visteon heeft bovendien het recht om uw identiteit of andere informatie over u openbaar te maken aan enige derde die claimt dat materiaal dat door u is geplaatst, inbreuk doet op zijn of haar rechten, inclusief zijn of haar intellectuele eigendomsrechten of zijn of haar recht op privacy.

Disclaimer

Uw gebruik van de site, de materialen, items en diensten geleverd op of door deze site worden 'as is' geleverd en op basis van 'zoals beschikbaar', zonder enige garanties van enigerlei aard, expliciet of impliciet, en ze worden uitsluitend beschikbaar gemaakt voor algemene informatiedoeleinden. Noch Visteon noch enige persoon geassocieerd met Visteon doet enige garantie of vertegenwoordiging met betrekking tot de volledigheid, beveiliging, betrouwbaarheid, kwaliteit, nauwkeurigheid of beschikbaarheid van de site. Zonder het voorgaande te beperken, vertegenwoordigt of garandeert noch Visteon noch iemand geassocieerd met Visteon dat de site, de inhoud ervan of enige diensten of items verkregen door de site, nauwkeurig, betrouwbaar, foutvrij of ononderbroken zullen zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd, dat onze site of de server die het beschikbaar maakt, vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten of dat de site of enige diensten of items verkregen door de site anderszins zullenl voldoen aan uw behoeften of verwachtingen. Visteon wijst hierbij alle garanties van enigerlei aard, expliciet of impliciet, statutair of anderszins, af, inclusief, maar niet beperkt tot enige garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk van intellectuele eigendom.

Visteon garandeert verder niet de nauwkeurigheid, bruikbaarheid en volledigheid van de materialen of diensten op deze site. Visteon kan wijzigingen in de materialen en diensten op deze site aanbrengen, of aan de producten en prijzen die erin worden beschreven, te allen tijde zonder kennisgeving. De materialen en diensten op deze site zijn mogelijk verouderd en Visteon doet op dit moment geen belofte om de materialen en services op deze site bij te werken. Informatie gepubliceerd op deze site kan verwijzen naar producten, programma's of diensten die in uw land niet beschikbaar zijn. Dergelijke referenties impliceren niet dat Visteon van plan is dergelijke producten, programma's of diensten in uw land aan te kondigen. Vraag advies aan uw lokale Visteon-bedrijfscontact voor informatie in verband met de producten, programma's en diensten die voor u beschikbaar zijn. De toepasselijke wet staat mogelijk de uitsluiting van geïmpliceerde garanties niet toe, zodat de bovenstaande uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is.

U begrijpt dat we niet (kunnen) garanderen dat bestanden beschikbaar voor downloaden vanaf het internet of de site vrij zijn van virussen of andere destructieve code. U bent verantwoordelijk voor het implementeren van voldoende procedures en controlepunten om te voldoen aan uw specifieke vereisten voor anti-virusbescherming en nauwkeurigheid van gegevensinvoer en -uitvoer, en voor het handhaven van een middel buiten onze site voor enige reconstructie van enige verloren gegevens.

We zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade veroorzaakt door een gedistribueerde denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander openbaar materiaal kan infecteren vanwege uw gebruik van de site of enige diensten of items door de site verkregen of doordat u enig materiaal downloadt dat op de site of enige website die eraan is gekoppeld, is geplaatst.

Het voorgaande oefent geen invloed uit op enige garanties die onder de toepasselijke wetgeving niet kunnen worden uitgesloten of beperkt.

Beperking van aansprakelijkheid

Visteon, haar gelieerde bedrijven en haar leveranciers, licentiehouders, serviceproviders, werknemers, agenten, functionarissen of directeuren zullen onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn voor enige schade van enige aard, onder welke juridische theorie dan ook, voortvloeiende uit of in verband met uw gebruik of onvermogen tot het gebruik van deze site, enige websites die eraan zijn gekoppeld, enige content op de site of dergelijke andere websites of enige diensten, materialen, informatie, gegevens of items verkregen door de site of dergelijke andere websites (inclusief, zonder beperking, enige directe, indirecte, speciale, incidentele, gevolg- of punitieve schade, inclusief die resulterend uit gederfde winst, verloren gegevens of bedrijfsonderbreking, persoonlijk letsel, pijn en lijden, gederfde inkomsten of geanticipeerde besparingen, verlies van gebruik, verlies van goodwill, of dergelijke schade nu wordt gebaseerd op garantie, contract, onrechtmatige daad of enige andere juridische theorie en of al dan niet is geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade). Alle gebruik is op uw eigen risico en u aanvaardt alle kosten van een dergelijk risico.

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord Visteon, haar gelieerde bedrijven, licentiehouders en serviceproviders, en haar en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, aannemers, agenten, licentiehouders, leveranciers, opvolgers en rechtverkrijgenden te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen enige claims, aansprakelijkheden, schade, vonnissen, beloningen, verliezen, kosten, uitgaven of honoraria (inclusief redelijke honoraria van advocaten) voortvloeiende uit of met betrekking tot uw overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de website, inclusief, maar niet beperkt tot enig gebruik van de inhoud, diensten en producten van de site, met uitzondering van zoals uitdrukkelijk geautoriseerd in deze Gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van enige informatie verkregen van de site.

Links naar andere websites

Links naar andere internetsites niet van Visteon op deze site worden uitsluitend geleverd als vergemakkelijking voor u. Als u deze links gebruikt, verlaat u deze site. Visteon heeft al deze sites van derden niet gecontroleerd en heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor enige van deze sites of de inhoud ervan. Visteon onderschrijft ze niet of maakt er geen verklaringen over, noch enige informatie, software of andere producten of materialen die er worden gevonden, of enige resultaten die worden verkregen door het gebruik ervan. Gebruik van derde sites is volledig op uw eigen risico. Visteon is niet verantwoordelijk, of aansprakelijk tegenover u of enige derde, voor de inhoud of nauwkeurigheid van enige materialen die worden geleverd door derden.

Toepasselijke wetten

Deze site wordt beheerd door Visteon Corporation, Van Buren Township, Michigan, VS. Visteon maakt geen verklaring dat materialen of diensten op deze site gepast of beschikbaar zijn voor gebruik buiten de VS. U mag de materialen of services op deze site of enige kopie of adaptatie niet gebruiken of exporteren of opnieuw exporteren bij overtreding van enige toepasselijke wetten of voorschriften, inclusief, zonder beperking de Amerikaanse exportwetten en -voorschriften. Als u ervoor kiest deze site te openen van buiten de VS, doet u dit op uw eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor naleving van de toepasselijke plaatselijke wetgeving.

Accounts en beveiliging

Indien enige van de services op de website u vereisen een account te openen, moet u het registratieproces vervolledigen door ons te voorzien van ware, actuele, volledige en nauwkeurige informatie zoals gevraagd in het toepasselijke registratieformulier, en u dient dergelijke informatie te onderhouden en prompt bij te werken om ze waar, actueel, volledig en nauwkeurig te houden. U dient ook een wachtwoord en een gebruikersnaam te kiezen. U bent volledig verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en account. U bent bovendien volledig verantwoordelijk voor enige en alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden. U gaat ermee akkoord Visteon onmiddellijk op de hoogte te brengen van enig onbevoegd gebruik van uw account of enige andere inbreuk op de veiligheid. Visteon is niet aansprakelijk voor enig verlies dat u kunt opdoen als resultaat van het feit dat iemand anders uw wachtwoord of account gebruikt, met of zonder uw medeweten. U kunt echter wel aansprakelijk worden gesteld voor verliezen opgedaan door Visteon of een andere partij vanwege het feit dat iemand anders uw account of wachtwoord gebruikt. U mag het account van iemand anders op geen enkel moment gebruiken zonder de toestemming van de accounthouder. U erkent en gaat ermee akkoord dat bepaalde diensten met een wachtwoord beperkte toegang tot klanteninformatie bieden, zoals namen en bepaalde voorwaarden van uw contracten. Door deze website te gebruiken en u voor dergelijke diensten te registreren, geeft u Visteon toestemming dergelijke informatie weer te geven via de diensten en accepteert u alle risico's van onbevoegde toegang tot dergelijke informatie. Als u informatie doorgeeft die onwaar, onnauwkeurig, verouderd of onvolledig is, of als Visteon redelijke gronden heeft om te vermoeden dat dergelijke informatie onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, kan Visteon uw account opschorten of beëindigen en enig en al het huidige of toekomstige gebruik van de diensten of enig gedeelte ervan weigeren. U bent verantwoordelijk voor alle kosten en lasten - inclusief, zonder beperking, telefoonkosten en telecommunicatieapparatuur - die u opdoet om de services te kunnen gebruiken.

Onwetmatig of verboden gebruik

Als voorwaarde van uw gebruik van de website, mag u de website niet gebruiken voor enig doel dat onwetmatig of verboden is door deze voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen. U mag de services niet gebruiken op enige manier die enige Visteonserver, of het/de netwerk(en) verbonden met enige Visteonserver, kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten of schaden, of die het gebruik en plezier van de website voor enige andere partij hindert (inclusief, zonder beperking, denial-of-service-aanvallen in enige vorm of op enige manier en het introduceren van virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is). U mag niet proberen ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot diensten, materialen, andere accounts, computersystemen of netwerken verbonden met enige Visteonserver of de website, door middel van hacking, het mijnen van wachtwoorden of op andere manieren. U mag geen materialen of informatie (proberen te) verkrijgen op een manier die niet bewust via de website beschikbaar wordt gesteld. U mag geen advertenties of promotionele materialen verzenden, of de verzending ervan regelen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Visteon, inclusief eventuele 'junkmail', 'kettingbrieven' of 'spam' of enige andere gelijksoortige uitnodiging.

Ongevraagde ideeën

Visteon noch haar werknemers accepteren of overwegen ongevraagde ideeën, inclusief ideeën voor nieuwe advertentiecampagnes, nieuwe promoties, nieuwe of verbeterde producten of technologieën, productverbeteringen, processen, materialen, marketingplannen of nieuwe productnamen (gezamenlijk 'Ideeën'). Stuur geen origineel creatief kunstwerk, suggesties of uitvindingen (al dan niet gedeponeerd), ontwerpen, concepten, ontwikkelingen of andere werken (gezamenlijk 'Werken'). Het exclusieve doel van dit beleid is het voorkomen van mogelijke misverstanden of disputen wanneer het product of de marketingstrategieën van Visteon gelijksoortig kunnen lijken aan ideeën of werken ingediend bij Visteon. Als u, ondanks ons verzoek dat u ons uw Ideeën niet stuurt, ze toch verzendt, dan zijn, ongeacht wat er in uw brief staat, de volgende voorwaarden op de indiening van uw idee van toepassing.

U gaat ermee akkoord dat: (1) uw Ideeën en Werken automatisch het eigendom van Visteon worden, zonder compensatie aan u en/of dat aan Visteon een automatisch onbeperkte, royaltyvrije, eeuwigdurende, overdraagbare, toekenbare en wereldwijde licentie voor dergelijke Ideeën en Werken wordt verleend, (2) Visteon de ideeën kan gebruiken voor enig doeleinde en op enige manier, zelfs ze aan anderen geven en (3) Visteon geen verplichting heeft om vertrouwelijkheid te handhaven voor dergelijke Ideeën en Werken.

Kennisgeving van copyright

Copyright © 2018 Visteon Corporation. Alle rechten voorbehouden. Alle tekst, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, animatie, video's, muziek, geluiden en andere materialen op deze site zijn onderhevig aan de copyrights en andere intellectuele eigendomsrechten van Visteon Corporation, haar gelieerde bedrijven en haar licentiehouders. Visteon Corporation is de eigenaar van de copyrights bij de selectie, coördinatie en opstelling van de materialen op deze site. Deze materialen mogen niet worden gekopieerd voor commercieel gebruik of distributie, noch mogen deze materialen worden gewijzigd of opnieuw geplaatst op andere sites.

Kennisgeving van handelsmerk

Alle handelsmerken die op deze site worden weergegeven, zijn exclusief eigendom van Visteon Corporation, of worden door Visteon Corporation onder licentie gebruikt. Deze handelsmerken omvatten merken die zijn geregistreerd en ongeregistreerd en omvatten, maar zijn niet beperkt tot, productmerknamen, slogans, logo's en emblemen. Het onbevoegde gebruik van enig handelsmerk in eigendom van of gebruikt door Visteon wordt strikt verboden.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Alle zaken in verband met de website en deze Gebruiksvoorwaarden en enig dispuut of enige claim eruit voortvloeiend of eraan verwant (in elk geval inclusief niet-contractuele disputen of claims), worden geregeld door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de interne wetten van de Staat Michigan zonder uitvoering te geven aan enige keuze of conflict van wet, bepaling of regel (van de Staat Michigan of enige andere jurisdictie).

Enige gerechtelijke vervolging, actie of procedure voortvloeiende uit of verwant aan deze Gebruiksvoorwaarden of de website wordt exclusief ingesteld in de federale rechtbanken van de Verenigde Staten of de rechtbanken van de Staat Michigan, in elk geval gevestigd in het district Wayne (hoewel we het recht voorbehouden om enige gerechtelijke vervolging, actie of procedure tegen u voor inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden instellen in het land waar u woont of enig ander relevant land). U doet afstand van enige en alle bezwaren tegen de uitoefening van jurisdictie over u door dergelijke rechtbanken en tegen de locatie van dergelijke rechtbanken.

Privacyverklaring

Visteon respecteert uw privacy. We streven er te allen tijde naar om uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk te houden. We verzamelen, bewaren en gebruiken uitsluitend persoonlijke gegevens die u voor gedefinieerde doeleinden aan ons geeft en delen deze alleen met bedrijven die onze toewijding aan het beschermen van uw privacy en gegevens delen. Door uw toegang tot deze website, gaat u akkoord met dit Privacybeleid. Als u niet akkoord gaat met onze beleidslijnen en -praktijken, hebt u de keuze om onze website niet te gebruiken.

U kunt te allen tijde contact opnemen met de juridische afdeling van Visteon, One Village Center Drive, Van Buren Township, MI VS 48111 met vragen or problemen die u hebt in verband met het privacybeleid.

Het Visteon-privacybeleid is te allen tijde onderworpen aan verandering. We moedigen u aan dit privacybeleid regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen.

Dit privacybeleid is van toepassing op informatie die wij verzamelen op deze website, in e-mailtekst en andere elektronische berichten tussen u en deze website. Het is niet van toepassing op informatie die door ons offline of via andere middelen wordt verzameld, inclusief op enige andere website gerund door Visteon of enige derde (inclusief onze gelieerde bedrijven en dochterondernemingen) of enige derde, inclusief door middel van een applicatie of inhoud die kan zijn gekoppeld aan of toegankelijk is vanuit of op de website.

Normaal gebruik van de website

Naarmate u door onze site navigeert en ermee communiceert, gebruiken we mogelijk gegevensverzamelingstechnologieën om informatie te verzamelen over uw apparatuur, browsingacties en patronen, met inbegrip van: (1) Details over uw bezoeken aan onze site, inclusief verkeersgegevens, locatiegegevens, logboeken en andere communicatiegegevens en resources die u opent en gebruikt op de website, en (2) Informatie over uw computer en internetverbinding, inclusief uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype. We gebruiken deze technologieën mogelijk ook om informatie te verzamelen over uw online activiteiten in de loop der tijd en verspreid over websites van derden of andere online diensten. De gegevens die we automatisch verzamelen, zijn statistische gegevens en omvatten geen persoonlijke gegevens, maar we bewaren ze of koppelen ze aan persoonlijke gegevens die we op andere manieren verzamelen of van derden ontvangen. Hierdoor kunnen we onze website verbeteren en een betere en meer gepersonaliseerde service leveren door ons in staat te stellen om: (1) De omvang en gebruikspatronen van onze doelgroep te schatten, (2) Informatie op te slaan over uw voorkeuren, zodat we onze website aan uw individuele interesses kunnen aanpassen, (3) Uw zoekopdrachten te versnellen, of (4) U te herkennen wanneer u naar onze website terugkeert. We gebruiken bovendien mogelijk analytische hulpmiddelen van derden, zoals Google Analytics, om bovenstaande gegevens bij te houden en uw gegevens worden mogelijk gekoppeld aan persoonlijke gegevens die door die derden worden bewaard.

Juridische grondslag voor verwerking

Visteon heeft het recht uw gegevens te verwerken wanneer u onze websites bezoekt (Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR). Als u zich abonneert op een service waarvoor Visteon u vraagt toestemming te geven, vormt uw toestemming de juridische grondslag van verwerking van uw gegevens (Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR); in een dergelijk geval ontvangt u mogelijk aanvullende informatie over de verwerking. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door de stappen voor het opzeggen van uw abonnement te volgen. Als u zich hebt geabonneerd op een nieuwsbrief of een dienst, stuurt Visteon u mogelijk aanvullende informatie over gelijksoortige services of producten. U kunt uw toestemming voor het ontvangen van deze aanvullende informatie te allen tijde intrekken door de stappen voor het opzeggen van uw abonnement te volgen. U kunt in dit opzicht ook een e-mail verzenden naar de contactgegevens aan het einde van dit Beleid.

Waarom en wanneer we persoonlijke gegevens verzamelen

Het is soms nodig om gegevens te verzamelen om het verzoek van een bezoeker tot een dienst of correspondentie uit te voeren. Deze informatie, zoals de naam, het postadres, e-mailadres, verzoektype of aanvullende informatie, wordt door Visteon verzameld en opgeslagen om aan uw verzoek te voldoen. Uw persoonlijke gegevens worden nooit aan enig ander bedrijf gegeven voor het onafhankelijke gebruik van dat bedrijf. Visteon neemt mogelijk derden in dienst om diensten of functies namens ons uit te voeren. Deze bedrijven hebben mogelijk toegang tot persoonlijke gegevens nodig om hun functies uit te voeren, maar mogen deze niet gebruiken voor andere doeleinden.

Bezoekers aan de website van Visteon geven alleen persoonlijk identificeerbare informatie bij gebruik van een of meer van de volgende diensten:

 • Contactformulieren
 • Indiening van een cv
 • Verzoeken om aanvullende informatie, zoals jaarverslagen of andere brochures
 • Enquêtes en zakelijke antwoordformulieren
 • Abonnements-e-mails
 • Enig ander verzoek of communicatie met de website

Hoe we persoonlijke gegevens verzamelen

Net als veel andere websites, gebruikt de website van Visteon 'cookie'-technologie. Wanneer u voor het eerst verbinding met onze site maakt, identificeert het cookie uw browser met een uniek, willekeurig getal. Cookies helpen ons bij het maken van onderscheid tussen vroegere gebruikers en nieuwe en unieke gebruikers, en om te begrijpen welke delen van onze websites het populairst zijn, waar onze bezoekers naartoe gaan en hoeveel tijd ze daar doorbrengen. Uw browser bevat opties voor het accepteren of afwijzen van cookies of u op de hoogte te brengen wanneer er een cookie wordt verzonden. Een cookie kan tot 12 maanden blijven bestaan.

In sommige van onze communicaties gebruiken we een 'doorklik-URL'. Wanneer u op een van deze URL's klikt, komt u langs onze webserver voordat u aankomt bij de website die uw bestemming is. We gebruiken mogelijk Google Analytics (zie hieronder) voor het bijhouden van gegevens zoals pagina-URL, paginatitel, browserinformatie en taalinstelling om ons te helpen bepalen wat u interesse in bepaalde onderwerpen is en om de effectiviteit van onze stakeholdercommunicaties te meten.

Google Analytics

We gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst geleverd door Google Inc., hierna 'Google', gevestigd te 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043 VS (https://www.google.com/intl/en/about/), met als doeleinde het ontwerpen en voortdurend optimaliseren van onze sites.

In deze context worden gepseudonimiseerde gebruiksprofielen aangemaakt en worden cookies gebruikt. De informatie die door de cookies wordt gegenereerd, omvat:

 • Browsertype/-versie
 • Besturingssysteem van de gebruiker
 • URL van verwijzer (de ervoor bezochte pagina)
 • Hostnaam van de computer die de website bezoekt (IP-adres)
 • Tijd van het serververzoek

Deze informatie wordt waarschijnlijk verzonden naar een Google-server in de VS en daar bewaard. De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren voor rapporten, rapporten te creëren over de website-activiteiten en om diensten te leveren die zijn verbonden aan het gebruik van de website en het internet met als doel marktonderzoek het op behoefte gebaseerde ontwerp van deze websites. Deze informatie wordt mogelijk ook overgedragen aan derden, indien wettelijk verplicht of als derden de gegevens in de order verwerken. Uw IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. IP-adressen worden geanonimiseerd, zodat een toewijzing niet mogelijk is (IP-maskering). U kunt het gebruik van cookies weigeren door een bijbehorende functie in uw browser; als u dit echter doet, zijn mogelijk niet alle functies van deze website volledig beschikbaar.

U kunt mogelijk ook een invoegtoepassing in uw browser gebruiken om te voorkomen dat uw gegevens door Google worden gebruikt. Als u wilt kiezen voor opt-out, downloadt en installeert u de browserinvoegtoepassing Google Analytics Opt-out. Een versie voor browsers op mobiele apparaten is mogelijk ook beschikbaar. Dit installeert een opt-outcookie die de toekomstige verzameling van uw gegevens zal blokkeren. Het opt-outcookie is mogelijk alleen in bepaalde browsers geldig en wordt op uw apparaat opgeslagen. Als u de cookies in uw browser verwijdert, moet u mogelijk het opt-outcookie opnieuw installeren.

Voor meer informatie over privacy in verband met Google Analytics raadpleegt u de Google Analytics-website.

Sociale media-plug-ins

Onze website bevat mogelijk links naar sociale media-kanalen of sociale media-plug-ins (zoals vermeld in Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO. Het onderliggende commerciële doel is een legitieme interesse in de zin van DSGVO. Verantwoordelijkheid voor de bedrijfsconformiteit met gegevensbescherming moet worden gegarandeerd door de respectievelijke sociale media-providers. De integratie van deze plug-ins wordt gedaan door middel van een 'tweeklikmethode' voor het gemak van bezoekers aan onze website - de website vraagt de bezoeker ten minste twee stappen te volgen voordat de inhoud met sociale media-kanalen wordt gedeeld.

YouTube

Onze website bevat mogelijk links naar het YouTube-kanaal van Visteon. Visteon integreert mogelijk video's in haar website, die mogelijk worden opgeslagen op www.youtube.com. Deze video's kunnen op onze website worden afgespeeld. Wanneer u de website van Visteon bezoekt, ontvangt YouTube informatie over de video die u bekijkt. Uw persoonlijke gegevens worden naar YouTube verzonden, ongeacht of u bent ingelogd bij uw YouTube-account, en vinden mogelijk plaats, zelfs als u geen dergelijk account hebt. Als u bij uw YouTube-account bent ingelogd, worden uw persoonlijke gegevens gekoppeld aan uw YouTube-profiel.

Als u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens aan uw profiel worden gekoppeld, logt u uit bij uw YouTube-account voordat u een YouTube-video op onze website bekijkt. De juridische grondslag voor integratie van YouTube-video's in de website van Visteon is Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR. Visteon gebruikt YouTube-video's om handige informatie over onze producten en diensten te delen. 

YouTube slaat uw gegevens als gebruikersprofiel op en gebruikt uw persoonlijke gegevens voor advertenties, marktonderzoek en/of op behoefte gebaseerd ontwerp van haar website. Evaluatie van dergelijke persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd, zelfs als de gebruiker niet bij YouTube was ingelogd, voor op behoefte gebaseerde advertenties en om andere YouTube-gebruikers op de hoogte te brengen van uw activiteiten op onze website.

Over hoe lang en op welke manier YouTube uw gegevens bewaart, heeft Visteon geen controle. Voor meer informatie in verband met doeleinde en toepassingsgebied van de verzameling en verwerking van gegevens, leest u het privacybeleid van YouTube.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door YouTube. Neem hiervoor contact op met YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Voor meer informatie raadpleegt u het YouTube (Google) Privacybeleid.

Informatie van minderjarigen

Onze website is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 18 jaar. Niemand jonger dan 18 jaar mag informatie aan de website verstrekken. We verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van personen jonger dan 13. Als jij jonger dan 13 bent, mag je enige informatie op deze website of op of door enige van haar functie-/registratieformulieren niet gebruiken of doorgeven, geen aankopen via de website doen, geen interactieve of openbare opmerkingfuncties van deze website gebruiken of enige informatie over jezelf aan ons doorgeven, inclusief je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of enige schermnaam of gebruikersnaam die je mogelijk gebruikt. Als wij erachter komen dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld of ontvangen van een persoon jonger dan 13 zonder verificatie van ouderlijke toestemming, zullen we die informatie verwijderen. Als u denkt dat wij informatie hebben van of over een persoon jonger dan 13, neemt u alstublieft contact met ons op via:

Visteon Corporation Legal Department
T.a.v.: General Counsel
One Village Center Drive
Van Buren Township, MI 48111

Wat we doen met informatie die u aan ons doorgeeft

Bezoekers aan onze website die contact met ons opnemen over een product of dienst, kunnen besluiten om ons informatie te sturen die hen persoonlijk identificeert. Als dat het geval is, zal Visteon die informatie uitsluitend gebruiken om de gebruiker te identificeren als klant en om te bepalen hoe wordt gereageerd op de elektronische mail en andere interne bedrijfsdoeleinden. We zullen deze gegevens niet delen met derden, met uitzondering van tot de mate die wettelijk is vereist, of om het doel uit te voeren waarvoor u de gegevens hebt doorgegeven.

Visteon zal uw persoonlijke gegevens niet aan anderen verkopen, verhuren of leasen.

Hoewel we alle inspanningen doen om de privacy van gebruikers in stand te houden, moeten we mogelijk persoonlijke gegevens openbaar maken wanneer dit wettelijk wordt vereist, waarbij we in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke actie noodzakelijk is om te voldoen aan een actuele gerechtelijke vervolging, vonnis van een rechtbank of juridisch proces ten uitvoer gelegd op onze website.

Visteon bewaart de verzamelde gegevens uitsluitend zo lang het nuttig of noodzakelijk is om te voldoen aan het verzoek of de behoeften van de bezoeker.

Visteon beheert en runt de Visteon-website vanuit de VS. Andere Visteon-sites worden mogelijk beheerd en gerund vanuit verschillende locaties buiten de VS.

Het Burgerlijk Wetboek van Californië, hoofdstuk 1798.83 geeft gebruikers van onze website die inwoner van Californië zijn, toestemming om bepaalde informatie aan te vragen in verband met onze openbaarmaking van persoonlijke gegevens aan derden voor hun direct-marketingdoeleinden. Als u een dergelijk verzoek wilt doen, stuurt u een e-mail naar akamal@visteon.com of schrijft u ons naar:

Visteon Corporation
T.a.v.: Communications Department
One Village Center Drive
Van Buren Township, MI 48111

Gegevensbeveiliging

We hebben maatregelen geïmplementeerd die zijn ontworpen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen onopzettelijk verlies en tegen onbevoegde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking. Alle informatie die u aan ons doorgeeft, wordt bewaard op onze beveiligde servers achter firewalls. De veiligheid en beveiliging van uw informatie is ook afhankelijk van u. Waar wij u een wachtwoord hebben gegeven (of als u dat hebt gekozen) voor toegang tot bepaalde delen van onze website, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. We vragen u uw wachtwoord met niemand te delen. We moedigen u sterk aan voorzichtig te zijn met het geven van informatie in openbare gedeeltes van de website, zoals message boards. De informatie die u in openbare gedeeltes deelt, kan door een andere gebruiker van de website worden bekeken.

De transmissie van informatie via het internet is niet volledig beveiligd. Hoewel we ons best doen uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de beveiliging van uw persoonlijke gegevens verzonden naar onze website niet garanderen. Een eventuele transmissie van persoonlijke gegevens gebeurt op uw eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk voor omzeiling van eventuele privacy-instellingen of beveiligingsmaatregelen die in de website zijn opgenomen.

Visteon verleent toegang tot uw gegevens aan die werknemers die verantwoordelijk zijn voor technische administratie, onderhoud en verdere ontwikkeling van de websites en de voorziening van de diensten waarop u zich mogelijk hebt geabonneerd. Visteon betrekt bovendien externe IT-servicebedrijven voor het handhaven van haar IT-systemen, en andere serviceproviders die Visteon helpen bij het runnen van de website, om te helpen met de bedrijfsfuncties van Visteon of om de diensten te verlenen die u hebt aangevraagd. Deze derde serviceproviders krijgen mogelijk toegang tot uw gegevens bij het uitvoeren van hun diensten. Visteon zal deze ontvangers contractueel verplichten tot vertrouwelijkheid om uw gegevens te beschermen tegen openbaarmaking en om een voldoende mate van gegevensbescherming te gebruiken. Als dit bijvoorbeeld juridisch is vereist, zal Visteon van dergelijke derden eisen dat ze de clausules van het EU- of Zwitserse model ondertekenen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties voor het doeleinde van bescherming tegen fraude en afname van kredietrisico's.

Uw rechten

Als u zich in Europa bevindt en de GDPR op uw van toepassing is en u deze website gebruikt in verband met het aanbod goederen of diensten, hebt u de volgende rechten. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door contact met ons op te nemen met behulp van de e-mail aan het einde van dit beleid:

 • Informatie over uw gegevens verkrijgen om dergelijke gegevens te controleren en te verifiëren
 • Een kopie van uw gegevens ontvangen
 • Het recht om te worden vergeten
 • Correctie, verwijdering of beperking van de verwerking, ook met inbegrip van het recht om onvolledige of onjuiste gegevens te laten corrigeren door aanvullende informatie
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking
 • U ontvangt mogelijk de door u doorgegeven gegevens in een gestructureerde, veelvoorkomende en machine-leesbare indeling en kunt deze gegevens overdragen naar een andere beheerder, zolang u hebt toegestemd in de verwerking of zolang de verwerking is gebaseerd op een contract.
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de regelgevende instanties in verband met de verwerking van uw gegevens

Als u met vragen of problemen contact wilt opnemen met Visteon, stuurt u een e-mail naar DataPriv@visteon.com.